Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Gdańsku w przedmiocie wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w G. , nr [...] w przedmiocie podatku rolnego i leśnego za 2014 r.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Małgorzata Wolf-Kalamala po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia J. T. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 5 grudnia 2014 r., sygn. akt I SA/Gd 1415/14 w przedmiocie wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi D. T. i J. T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G. z dnia 19 września 2014 r., nr [...] w przedmiocie podatku rolnego i leśnego za 2014 r. postanawia oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

Zarządzeniem z dnia 5 grudnia 2014 r., sygn. akt I SA/Gd 1415/14 Przewodniczący Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wezwał skarżących D. T. i J. T. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G. w kwocie 100 zł, stosownie do § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193). W treści zarządzenia wyznaczono siedmiodniowy termin do uiszczenia wskazanej opłaty, określając rygor niewykonania wezwania.

W zażaleniu skarżący J. T. wniósł o uchylenie powyższego zarządzenia wskazując, że wielokrotne wpisy i inne opłaty zostały już wcześniej uiszczone.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Na wstępie należy podnieść, że zgodnie z art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., zwanej dalej: p.p.s.a.) od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji, tj. od skarg, skarg kasacyjnych, zażaleń oraz skarg o wznowienie postępowania pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Stosownie do regulacji zawartej w art. 231 powołanej ustawy, wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. W pozostałych sprawach pobiera się wpis stały. Wysokość oraz szczegółowe zasady pobierania wpisu zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Decydujące znaczenie dla ustalenia wysokości należnej opłaty sądowej w rozpatrywanej sprawie ma okoliczność, że skarżący wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w G. z dnia 19 września 2014 r., nr [...] w przedmiocie podatku rolnego i leśnego za 2014 r. w kwocie 668 zł.

Wskazana kwota została prawidłowo uwzględniona jako wartość przedmiotu zaskarżenia, stanowiąca podstawę obliczenia należnego wpisu od skargi. Zgodnie bowiem z § 1 pkt 1 powołanego wyżej rozporządzenia wysokość wpisu stosunkowego wynosi 4% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 100 zł, jeżeli wysokość należności pieniężnej objętej zaskarżonym aktem mieści się w przedziale do 10.000 zł. Skoro zatem wartość przedmiotu zaskarżenia kształtowała się na poziomie 668 zł, to w myśl cytowanej regulacji wpis stosunkowy w kwocie 100 zł został obliczony prawidłowo.

W świetle przedstawionych uwag zaskarżone zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 5 grudnia 2014 r. należało uznać za odpowiadające prawu.

Z tych względów Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 § 2 i art. 198 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1