Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. , nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia del. WSA: Ludmiła Jajkiewicz po rozpoznaniu w dniu 10 sierpnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale II Izby Finansowej zażalenia E., J. i J. L. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 3 czerwca 2009 r., sygn. akt . I SA/Gl 1357/06 wzywające E., J. i J. L. do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie w sprawie ze skargi E., J. i J. L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia 20 lipca 2006 r., nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie strona 1/2

Zarządzeniem z dnia 3 czerwca 2009 r., sygn. akt. I SA/Gl 1357/06 Zastępca Przewodniczącego Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Gliwicach, stosownie do § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 221, poz. 2193 - dalej: rozporządzenie), wezwał E., J. i J. L. (dalej: skarżący) do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 11 maja 2009 r., w kwocie 100,00 zł.

Wskazanym powyżej postanowieniem Sąd odrzucił zażalenie skarżących na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału z dnia 15 kwietnia 2009 r. w przedmiocie ponownego wezwania skarżących E. i J. L. (J. L. został zwolniony od kosztów sądowych) do uiszczenia solidarnego wpisu sądowego od zażalenia z dnia 7 lutego 2009 r. na postanowienie z dnia 26 stycznia 2009 r.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, iż wezwanie to stanowiło jedynie zakreślenie nowego terminu do uiszczenia wpisu od zażalenia z dnia 7 lutego 2009 r., którego wysokość została określona w zarządzeniu z dnia 16 lutego 2009 r., a więc stanowiło wykonanie tego ostatniego zarządzenia i w związku z tym nie było zarządzeniem w przedmiocie kosztów sądowych, w rozumieniu art. 227 § 1 p.p.s.a., na które przysługiwałoby zażalenie (vide: postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 grudnia 2007 r., sygn. akt II OZ 1237/07).

Skarżący pismem z dnia 14 czerwca 2009 r. wnieśli zażalenie na wymienione na wstępie zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału, żądając jego uchylenia w całości, a także pozostałych aktów prawnych, które zostały wydane we wcześniejszym okresie.

Skarżący zarzucili naruszenie prawa procesowego i materialnego, a w szczególności podstawowych zasad państwa prawa.

Z przedstawionej w piśmie argumentacji wynika, iż ogólnie nie są oni zadowoleni ze sposobu załatwienia ich sprawy zawisłej przed Sądem, a ponadto uważają, że postępowanie powinno toczyć się na koszt Skarbu Państwa.

Ponadto w związku z bezprawnym działaniem organów (Wójta, Samorządowego Kolegium Odwoławczego oraz Sądu), na szkodę skarżących, wystąpili z żądaniem zadośćuczynienia, poprzez wypłatę odszkodowania, w trybie art. 417 Kodeksu cywilnego, w kwocie 50.000,00 zł.

Podnieśli także, że gospodarstwo rolne nie przynosi żadnego dochodu.

Zdaniem skarżących z uwagi na wagę sprawy jej załatwieniem powinna zająć się Krajowa Rada Sądownictwa.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie skarżących nie zasługuje na uwzględnienie.

W sprawie niniejszej należy uznać, iż istniała podstawa do wezwania skarżących do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie z dnia 11 maja 2009 r.

W postępowaniu sądowoadministracyjnym zasadą jest obciążanie kosztami sądowymi (takimi jak wpis i opłata kancelaryjna) podmioty, które wnoszą pisma podlegające opłacie lub powodujące wydatki (art. 214 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przez sądami administracyjnymi; Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej: p.p.s.a.). W myśl art. 230 p.p.s.a. od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały (§ 1). Pismami takimi są przede wszystkim skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania (§ 2). Jednocześnie w art. 231 p.p.s.a., wyrażono zasadę, w myśl której w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne należy pobierać opłatę sądową w postaci wpisu stosunkowego, a w pozostałych - wpisu stałego.

Strona 1/2