Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy sporządzenia uzasadnienia wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt III SA/Wa 2205/12 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. nr [...] w przedmiocie opłaty targowej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia del. WSA Andrzej Jagiełło po rozpoznaniu w dniu 14 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Finansowej zażalenia R. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 lipca 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 2205/12 w przedmiocie odmowy sporządzenia uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 lutego 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 2205/12 w sprawie ze skargi R. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia 15 maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie opłaty targowej postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie

W dniu 16 marca 2013 r. (data stempla pocztowego) Skarżąca złożyła wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 20 lutego 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 2205/12, oddalającego skargę w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w opłacie targowej za 29 czerwca 2010 r. i 2 lipca 2010 r. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jego złożenia.

Postanowieniem z dnia 17 kwietnia 2013 r., sygn. akt III SA/Wa 2205/12, WSA w Warszawie odmówił przywrócenia terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie, a postanowieniem z 9 lipca 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie Skarżącej na to postanowienie.

W dniu 18 lipca 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał postanowienie o odmowie sporządzenia uzasadnienia powyższego wyroku, na które Skarżąca w terminie wniosła zażalenie.

W uzasadnieniu Sąd wskazał, że zgodnie z zasadami obliczania terminów z art. 83 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., dalej p.p.s.a.), siedmiodniowy termin do złożenia przedmiotowego wniosku upłynął w dniu 27 lutego 2013 r., wobec czego Skarżąca, składając go w dniu 20 marca 2013 r., uchybiła terminowi. Sąd pierwszej instancji podkreślił, że Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie o sygn. II FZ 380/13 oddalił zażalenie skarżącej na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu do złożenia tegoż wniosku. W konsekwencji brak było podstaw do sporządzenia uzasadnienia wyroku. Skarżąca w zażaleniu podnosiła, że ma 78 lat i jest osoba schorowaną. Sytuacja materialna ogranicza jej dostęp do fachowej pomocy prawnej a sama nie rozumie wysyłanych treści wysyłanych do niej pism. Wniosła nadto o umorzenie nałożonej opłaty targowej wraz z odsetkami.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie. Jak wynika z treści art. 141 § 1 p.p.s.a., uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym, z zastrzeżeniem § 2. W sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku, a uzasadnienie wyroku sporządza się w terminie czternastu dni od dnia zgłoszenia wniosku (art. 141 § 2 p.p.s.a.).

W stanie faktycznym niniejszej sprawy okolicznością bezsporną jest, że Skarżąca nie dochowała ustawowego terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, co czyni dokonaną przez nią czynność procesową bezskuteczną. Podając motywy zażalenia Skarżąca wskazała, że ma 78 lat i jest osobą schorowaną. Poza tym środki finansowe ograniczają jej dostęp do fachowej pomocy prawnej, sama nie rozumie treści wysyłanych do niej pism i zawartych w nich przepisów prawnych.

Zarzuty zawarte w zażaleniu są bezzasadne. Kwestia dochowania należytej staranności i braku winy w uchybieniu terminowi zostały już rozstrzygnięte postanowieniem o odmowie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 20 lutego 2013 r. Wraz z zawiadomieniem o terminie rozprawy, doręczonym w dniu 10 stycznia 2013 r., Skarżąca została pouczona o sposobie i trybie sporządzania oraz doręczania uzasadnień wyroków sądowych. Mając taką wiedzę powinna niezwłocznie, po terminie rozprawy, podjąć próbę uzyskania informacji czy sprawa została rozpoznana i jakie wydano orzeczenie.

Podnoszony w zażaleniu zarzut nieprzyznania fachowej pomocy prawnej jest nieuzasadniony. Bowiem pozytywnie rozpatrzony wniosek Skarżącej o przyznanie prawa pomocy ograniczony był jedynie do zwolnienia od wpisu sądowego. Sąd nie jest uprawniony z urzędu wyznaczać dla strony profesjonalnego pełnomocnika.

Sąd pierwszej instancji trafnie, zatem odmówił sporządzenia uzasadnienia wyroku z dnia 20 lutego 2013 r., skoro wniosek o jego sporządzenie został zgłoszony z uchybieniem terminu dla tej czynności procesowej, a prawomocnym postanowieniem odmówiono przywrócenia terminu do złożenia tego wniosku.

Treść pism procesowych wnoszonych przez Skarżącą wskazuje, że ich zasadniczym celem jest umorzenie zobowiązania podatkowego w opłacie targowej za 29 czerwca 2010 r. i 2 lipca 2010 r. w kwocie 800 zł wraz z odsetkami za zwłokę. Kwestia ta może być, natomiast przedmiotem odrębnego postępowania wszczętego na wniosek zobowiązanej. Organ nie wykluczył, z uwagi na trudne położenie strony, możliwości jego umorzenia (k. 19 akt administracyjnych) po uprawomocnieniu się decyzji administracyjnej.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny, wobec braku podstaw do uchylenia zaskarżonego postanowienia , na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Strona 1/1