Skarga A. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie, sygn. akt III SA/Lu 494/06 w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Konopnica w przedmiocie odpłatności za włączenie się do istniejącej sieci wodociągowej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Cezary Pryca (spr.) Sędzia NSA Małgorzata Korycińska Sędzia NSA Edward Kierejczyk po rozpoznaniu w dniu 14 czerwca 2007 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi A. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie, sygn. akt III SA/Lu 494/06 w sprawie ze skargi A. C. na uchwałę Rady Gminy Konopnica z dnia 31 sierpnia 1999 r., [...] w przedmiocie odpłatności za włączenie się do istniejącej sieci wodociągowej postanawia odrzucić skargę na przewlekłość postępowania.

Uzasadnienie strona 1/3

A. C. złożył w dniu 23 kwietnia 2007 r., za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę na przewlekłość postępowania,

Stan sprawy przedstawia się następująco: jak wynika z akt sprawy przesłanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, w dniu 25 września 2006 r. pełnomocnik strony - R. C. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę powołując jako podstawę prawną art. 101 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 1990 r. Nr 16, poz. 95 ze zm.) domagając się stwierdzenia niezgodności z prawem uchwały Rady Gminy Konopnica z dnia 31 sierpnia 1999 r. Nr ZX/87/99.

Tego samego dnia zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III WSA w Lublinie wpisano skargę do dziennika korespondencji ogólnej pod numerem 111/60/06 i przesłano skargę z uwagi na art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) do Rady Gmina Konopnica.

W dniu 6 listopada 2006 r. Rada Gminy Konopnica wniosła do Sądu odpowiedź na skargę łącznie ze skargą A. C.. W odpowiedzi na skargę Rada Gminy Konopnica wniosła o odrzucenie skargi.

W dniu 20 listopada 2006 r. WSA w Lublinie na posiedzeniu niejawnym postanowił odrzucić ww skargę. Odpis powyższego postanowienia wraz z uzasadnieniem został doręczony pełnomocnikowi skarżącego - R. C. w dniu 11 grudnia 2006 r.

W dniu 1 grudnia 2006 r. wpłynął bezpośrednio do WSA w Lublinie wniosek pełnomocnika strony - R. C. o przywrócenie terminu do złożenia skargi.

Sędzia sprawozdawca zarządzeniem z dnia 11 stycznia 2007 r. wniosek ten przekazał Radzie Gminy Konopnica jako organowi właściwemu na mocy art. 57 § 3 ustawy p.p.s.a.

W dniu 8 marca 2007 r. Rady Gmina Konopnica złożyła do Sądu odpowiedź na powyższy wniosek o przywrócenie terminu domagając się jego oddalenia i podnosząc, że skarżona uchwała została już uchylona a ponadto, że skarżący nie wykazał braku swojej winy w uchybieniu terminu.

Dnia 13 marca 2007 r. WSA w Lublinie wydał postanowienie o odrzuceniu ww wniosku a odpis tego postanowienia wraz z uzasadnieniem doręczył pełnomocnikowi strony - R. C. dnia 16 marca 2007 r.

W dniu 4 kwietnia 2007 r. Rada Gminy Konopnica przesłała do WSA w Lublinie wniosek pełnomocnika strony o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku z 1 grudnia 2006 r. odrzuconego postanowieniem z dnia 13 marca 2006 r.

WSA w Lublinie postanowieniem wydanym w dniu 12 kwietnia 2007 r. na posiedzeniu niejawnym rozpatrując ww wniosek odmówił przywrócenia terminu. Odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem został doręczony pełnomocnikowi strony w dniu 19 kwietnia 2007 r.

W dniu 25 kwietnia 2007 r. pełnomocnik strony złożył zażalenie na postanowienie z dnia 12 kwietnia 2007 r. o odmowie przywrócenia terminu.

W dniu 30 kwietnia 2007 r. Sąd nie znalazł podstaw do uchylenia postanowienia w trybie art. 195 § 2 ustawy p.p.s.a. i jednocześnie w tym samym dniu zwrócił się do pełnomocnika strony o złożenie oryginału pełnomocnictwa z 28 lutego 1996 r. bądź uwierzytelnienia tego pełnomocnictwa stosownie do art. 37 § 1 ustawy p.p.s.a.

Strona 1/3