Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w przedmiocie zmiany zakresu autoryzacji dla jednostki kontrolującej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Andrzej Kuba po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Transportowego Dozoru Technicznego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 25 lutego 2013 r., sygn. akt VI SA/Wa 1772/12 w sprawie ze skargi Transportowego Dozoru Technicznego na decyzję Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia [...] czerwca 2012 r., nr [...] w przedmiocie zmiany zakresu autoryzacji dla jednostki kontrolującej postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; 2. zwrócić Transportowemu Dozorowi Technicznemu kwotę 100 (sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej. 3. zwrócić nadpłacony wpis od skargi kasacyjnej w kwocie 100 (sto złotych)

Inne orzeczenia o symbolu:
6230 System oceny zgodności, certyfikacja
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
Uzasadnienie

Pismem z dnia 27 czerwca 2013 r., pełnomocnik Transportowego Dozoru Technicznego cofnął skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 25 lutego 2013 r., sygn. akt VI SA/Wa 1772/12.

Naczelny Sąd Administracyjny uznając, że cofnięcie skargi kasacyjnej jest skuteczne i dopuszczalne, na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 193 oraz na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.), orzekł jak w sentencji postanowienia. O zwrocie nadpłaconego wpisu Naczelny Sąd Administracyjny orzekł na podstawie art. 225 - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6230 System oceny zgodności, certyfikacja
Inne orzeczenia z hasłem:
Umorzenie postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Urzędu Transportu Kolejowego