Wniosek w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dotacji
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący : sędzia NSA Maria Myślińska po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej wniosku Gminy M. o wstrzymanie wykonania decyzji w sprawie ze skargi kasacyjnej Gminy M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 lutego 2011 r., sygn. akt VIII SA/Wa 998/10 w sprawie ze skargi Gminy M. na decyzję Ministra Finansów z dnia [...] lipca 2010 r. nr [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dotacji postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie strona 1/3

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 17 lutego 2011 r., sygn. akt VIII SA/Wa 998/10 oddalił skargę Gminy Mm na decyzję Ministra Finansów z [...] lipca 2010 r., nr [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dotacji.

Gmina M. - dalej: skarżąca - zaskarżyła powyższy wyrok skargą kasacyjną.

Pismem z dnia [...] listopada 2011 r. skarżąca wniosła o wstrzymanie wykonania decyzji podnosząc, iż ewentualne wszczęcie w stosunku do Gminy M. postępowania egzekucyjnego w celu zwrotu do budżetu państwa nienależenie uzyskanej części subwencji oświatowej ogólnej na 2005 r., w wysokości [...] złotych spowoduje dla budżetu gminy trudne do odwrócenia skutki finansowe. Kwota ta stanowiła w budżecie gminy na 2010 r., [...]% planowanych dochodów ogółem.

Minister Finansów w odpowiedzi na wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji z [...] lipca 2010 r., wniósł o jego oddalenie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji Ministra Finansów z [...] lipca 2010 r. zasługuje na uwzględnienie.

W treści art. 61 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz.1270 ze zm., dalej: p.p.s.a.) ustawodawca przewiduje, że po przekazaniu sądowi skargi, Sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu w całości lub w części. Użyte w cyt. przepisie prawa wyrażenie "sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie" oznacza, że orzeczenie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonej decyzji może, lecz nie musi, być wydane nawet w wypadku, gdy występują w sprawie przesłanki przewidziane w powołanym przepisie, od zaistnienia których ustawodawca uzależnia wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu (rozstrzygnięcie o charakterze uznaniowym).

Sąd, wydając orzeczenie w omawianym przedmiocie, powinien zbadać czy zaistniały przesłanki wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu, tj. niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowanie trudnych do odwrócenie skutków. Jednakże uprawdopodobnienie okoliczności przemawiających za wstrzymaniem wykonania zaskarżonej decyzji spoczywa na stronie skarżącej (por. postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego: z dnia 13 grudnia 2004 r., sygn. akt FZ 495-497/04; z dnia 22 listopada 2004 r., sygn. akt FZ 474/04; z dnia 31 sierpnia 2004 r., sygn. akt FZ 267/04, niepublikowane). W doktrynie prawa najczęściej podkreśla się, że z uprawdopodobnieniem wiąże się ustalenie jakiegoś faktu w oparciu o wiarygodne środki dowodowe, pozwalające na przekonaniu się o zgodności danych faktów z rzeczywistością (zob. A. Hanusz, Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia podatkowego, Kraków 2006, s. 221.).

W rozpatrywanej sprawie w ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, wnioskodawca uprawdopodobnił wystąpienie przesłanki określonej w art. 61 § 3 p.p.s.a., tj. spowodowania trudnych do odwrócenia skutków finansowych dla budżetu Gminy w przypadku wyegzekwowania przez organ żądanej kwoty [...] zł. Stwierdzenia zawarte w uzasadnieniu wniosku, a odnoszące się do mogących zaistnieć sytuacji wprost do sytuacji finansowej skarżącej gminy, mogą być przyjęte za podstawę wstrzymania wykonania decyzji Ministra Finansów z [...] lipca 2010 r., nr [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dotacji.

Strona 1/3