Skarga kasacyjna na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie stwierdzenia naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Joanna Kabat-Rembelska Sędzia del. WSA Maria Jagielska Sędzia NSA Andrzej Kuba (spr.) Protokolant Katarzyna Warchoł po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2008 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Komisji Nadzoru Finansowego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 14 sierpnia 2007 r. sygn. akt VI SA/Wa 986/07 w sprawie ze skargi A. B. na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia [...] marca 2007 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej postanawia: postępowanie w sprawie zawiesić

Uzasadnienie

Na rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w dniu 11 marca 2008 r. pełnomocnik uczestnika wnosił o zawieszenie postępowania przed NSA z uwagi na skierowanie przez WSA w W. w innej sprawie pytania do Trybunału Konstytucyjnego o zgodność art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi z Konstytucją RP.

Pełnomocnik Komisji Nadzoru Finansowego oponował co do zawieszenia postępowania stwierdzając, że kwestia konstytucyjności art. 220 w zw. z art. 130 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Niespornym jest, że w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 984/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. skierował pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego: czy przepis art. 220 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w zakresie jakim stanowił podstawę do zastosowania art. 130 ust. 1 tej ustawy do stanów faktycznych zaszłych w czasie obowiązywania ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937 z późn. zm.) jest zgodny z art. 2, 32 ust. 1 Konstytucji RP.

Niewątpliwie przepis art. 220 ust. 1 w zw. z art. 130 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi stanowił podstawę materialnoprawną zaskarżonej decyzji.

W tych warunkach rozstrzygnięcie niniejszej sprawy zależy od wyniku postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym i dlatego należało z urzędu postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym zawiesić na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 w zw. z art. 192 i 193 p.p.s.a.

Strona 1/1