Skarga kasacyjna na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie stwierdzenia naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Kuba po rozpoznaniu w dniu 4 czerwca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej Komisji Nadzoru Finansowego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 14 sierpnia 2007 r., sygn. akt VI SA/Wa 986/07 w sprawie ze skargi A. B. na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia [...] marca 2007 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej postanawia: podjąć zawieszone postępowanie

Uzasadnienie

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 11 marca 2008 r. zawiesił postępowanie w niniejszej sprawie na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny, czy przepis art. 220 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w zakresie jakim stanowił podstawę do zastosowania art. 130 ust. 1 tej ustawy do stanów faktycznych zaszłych w czasie obowiązywania ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937 ze zm.), jest zgodny z art. 2, 32 ust 1 Konstytucji RP.

Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 12 maja 2009 r. (sygn. akt P 66/07) orzekł w przedmiocie odpowiedzi na powyższe pytanie prawne.

W związku z tym, że ustała przyczyna zawieszenia postępowania sądowego, Naczelny Sąd Administracyjny podjął zawieszone postępowanie stosownie do art. 128 § 1 pkt 4 w związku z art. 193 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Strona 1/1