Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie zmiany projektu oferty ramowej określającej ramowe warunki umów o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej i związanych z nim udogodnień w zakresie dostępu pełnego i współdzielonego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Robotowska (spr.) Sędziowie Janusz Zajda NSA Marzenna Zielińska Protokolant Konrad Piasecki po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2010 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej T. P. S.A. w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 4 kwietnia 2008 r. sygn. akt VI SA/Wa 979/07 w sprawie ze skargi T. P. S.A. w W. na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia [...] kwietnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie zmiany projektu oferty ramowej określającej ramowe warunki umów o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej i związanych z nim udogodnień w zakresie dostępu pełnego i współdzielonego postanawia: umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Uzasadnienie strona 1/2

Wyrokiem z dnia 4 kwietnia 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 979/07, Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. oddalił skargę T. P. S.A. w W. na decyzję Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia [...] kwietnia 2007 r., nr [...], w przedmiocie usług telekomunikacyjnych.

Ze stanu faktycznego sprawy ustalonego przez Sąd I instancji wynika, że wnioskiem z dnia [...] lipca 2006 r. skarżąca spółka wystąpiła o zatwierdzenie oferty określającej ramowe warunki umów o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej. Złożenie przedmiotowego wniosku nastąpiło w wykonaniu nałożonego decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej jako: Prezes UKE) z dnia [...] czerwca 2006 r., nr [...], obowiązku przygotowania zmiany oferty ramowej T. P. S.A. (dalej: T. S.A.) określającej ramowe warunki dostępu pełnego i współdzielonego, wprowadzonej z urzędu decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (dalej jako: Prezes URTiP) z dnia [...] sierpnia 2005 r., nr [...].

Decyzją z dnia [...] października 2006 r., nr [...], Prezes UKE rozpoznał powyższy wniosek i działając na podstawie art. 43 ust. 1 w zw. z art. 221 ust. 1 pkt 1 lit. j), art. 42 ust. 1 i art. 206 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) zmienił projekt "Oferty ramowej T. P. określającej ramowe warunki umów o dostępie do lokalnej pętli abonenckiej i związanych z nim udogodnień, w zakresie dostępu pełnego i współdzielonego" i zatwierdził projekt w brzmieniu zawartym w załączniku nr 1 do decyzji oraz nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Decyzją z dnia [...] kwietnia 2007 r. Prezes UKE, po rozpoznaniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, działając na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 w zw. z art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.; dalej jako: k.p.a.) oraz art. 43 ust. 1 w zw. z art. 221 ust. 1 pkt 1 lit. j) i art. 206 ust. 1 Prawa telekomunikacyjnego, uchylił swoją decyzję z dnia [...] października 2006 r. w części załącznika nr 1 i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, zaś w pozostałym zakresie wspomnianą decyzję utrzymał w mocy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. uznał, że zarówno zaskarżona decyzja Prezesa UKE z dnia [...] kwietnia 2007 r., jak i poprzedzająca ją decyzja tego organu z dnia [...] października 2006 r. nie naruszają prawa i wobec tego oddalił skargę T. S.A.

W skardze kasacyjnej T. P. S.A. w W. zaskarżyła wyrok Sądu I instancji w całości, wniosła o jego uchylenie w całości i uchylenie decyzji Prezesa UKE z dnia [...] kwietnia 2007 r. i z dnia [...] października 2006 r., bądź uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji, a także o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną Prezes UKE wniósł o oddalenie tej skargi w całości i zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W odpowiedzi na skargę kasacyjną uczestnik postępowania - Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji wniosła o oddalenie tej skargi.

Strona 1/2