Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie zastosowania kary dyscyplinarnej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Jan Bała po rozpoznaniu w dniu 14 lipca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia J. M. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 28 kwietnia 2009 r., sygn. akt I SA/Wa 1786/08 w zakresie odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi J. M. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] października 2008 r., nr [...] w przedmiocie zastosowania kary dyscyplinarnej postanawia: oddalić zażalenie

Inne orzeczenia o symbolu:
6075 Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2009 r., sygn. akt I SA/Wa 1786/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. odrzucił wniosek J. M. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi J. M. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] października 2008 r., nr [...] w przedmiocie zastosowania kary dyscyplinarnej.

W uzasadnieniu postanowienia Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. podał, że Sąd ten postanowieniem z dnia 10 lutego 2009 r., sygn. akt I SA/Wa 1786/08 odrzucił skargę J. M. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] października 2008 r., wskazując, że termin do dokonania czynności uiszczenia wpisu upłynął w dniu 28 stycznia 2009 r., natomiast wpis sądowy od skargi został uiszczony po upływie terminu ustawowego, tj. w dniu 4 lutego 2009 r.

Powyższe orzeczenie doręczono skarżącemu w dniu 25 lutego 2009 r. W dniu 24 marca 2009 r. J. M. przesłał do Sądu wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi podnosząc, że od połowy stycznia do dnia 3 lutego 2009 r. przebywał w miejscowości R. koło A., gdzie opiekował się chorym na zapalenie płuc wnukiem i nie miał informacji o treści pisma Sądu.

Odrzucając wniosek o przywrócenie terminu Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. podał m.in., że o uchybieniu terminu do opłacenia wpisu od skargi J. M. dowiedział się z uzasadnienia postanowienia z dnia 10 lutego 2009 r., które odebrał w dniu 25 lutego 2009 r. W tej sytuacji Sąd przyjął, że wniosek o przywrócenie terminu winien zostać złożony w terminie 7 dni, liczonym od dnia 25 lutego 2009 r. Skoro w niniejszej sprawie wniosek o przywrócenie terminu nadano na poczcie w dniu 24 marca 2009 r., to wniosek ten, jako spóźniony, należało odrzucić, na podstawie art. 88 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej: p.p.s.a.

W zażaleniu na postanowienie z dnia 28 kwietnia 2009 r. J. M. wskazał, że zwłoka w złożeniu wniosku o przywrócenie terminu wynikała z tego, że nie wiedział, iż taka możliwość istnieje. Wnoszący zażalenie wniósł także o rozpoznanie jego sprawy.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. odpowiada prawu.

Stosownie do art. 88 p.p.s.a. spóźniony lub z mocy prawa niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym. W myśl art. 85 p.p.s.a. czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Zgodnie natomiast z art. 86 § 1 p.p.s.a., jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Wniosek ten powinien być złożony do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od ustania przyczyny uchybienia terminu (art. 87 § 1 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie, za Sądem pierwszej instancji, uznać należy, że siedmiodniowy termin zakreślony dla dokonania czynności, jaką było złożenie wniosku o przywrócenie terminu, nie został zachowany, a zatem wniosek ten podlegał odrzuceniu w myśl art. 88 powołanej wyżej ustawy.

Za zasadną uznać należy argumentację Sądu pierwszej instancji, że dzień 25 lutego 2009 r., w którym skarżący dowiedział się o uchybieniu terminu do dokonania czynności w postaci uiszczenia wpisu od skargi, to dzień od którego należało liczyć siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do dokonania tej czynności. Siedmiodniowy termin upłynął bezskutecznie w dniu 4 marca 2009 r. Skarżący natomiast wniosek w tym przedmiocie złożył dopiero w dniu 24 marca 2009 r., a więc po terminie.

Uznać zatem należy, że postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 28 kwietnia 2009 r. nie narusza obowiązującego prawa.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w związku z art. 197 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił, jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6075 Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury