Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia , nr [...] w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu na zawieranie umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Mirosław Trzecki po rozpoznaniu w dniu 12 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia A. Spółki z o.o. w R. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 lutego 2018 r., sygn. akt VIII SA/Wa 2/18 w zakresie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi A. Spółki z o.o. w R. na decyzję Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] października 2017 r., nr [...] w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu na zawieranie umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej postanawia: oddalić zażalenie.

Inne orzeczenia o symbolu:
652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Uzasadnienie strona 1/3

Postanowieniem z 21 lutego 2018 r., sygn. akt VIII SA/Wa 2/18, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił A. Sp. z o.o. w R. (dalej: skarżąca, spółka) przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi na decyzję Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z [...] października 2017 r. w przedmiocie rozstrzygnięcia konkursu na zwieranie umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

Sąd I instancji uznał, że wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi (złożenia pełnomocnictwa procesowego do reprezentowania skarżącej przez sądem administracyjnym oraz dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania skarżącej) zostało pełnomocnikowi skarżącej prawidłowo doręczone w trybie zastępczym [...] stycznia 2018 r. na jego adres wskazany w skardze, a braki formalne skargi zostały uzupełnione [...] lutego 2018 r., przy wniosku o przywrócenie terminu do dokonania tej czynności.

Zdaniem Sądu, pełnomocnik spółki nie uprawdopodobnił okoliczności wskazujących na brak jego winy w uchybieniu terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi. WSA uznał, że twierdzenia pełnomocnika skarżącej o braku zawinienia uchybienia terminu z uwagi na nieprawidłowe doręczenie przesyłki zawierającej wezwanie (tj. niepozostawienie awizo w skrzynce pocztowej) nie zasługują na uwzględnienie.

WSA wskazał, że zwrotne poświadczenie odbioru wezwania Sądu z [...] stycznia 2018 r. oraz koperta, w której znajdowała się ta przesyłka zostały prawidłowo opisane przez listonosza, zawierają wszystkie niezbędne elementy określone w art. 73 p.p.s.a. Ponadto wszystkie czynności listonosza zostały utrwalone w aplikacji internetowej Poczty Polskiej "śledzenie przesyłek" (włączonym przez Sąd do akt sprawy), z którego wynika wprost, że przesyłka została nadana [...] stycznia 2018 r., pierwsze awizo nastąpiło [...] stycznia 2018 r. o godz. 16.27 (przesyłka do odbioru w placówce UP [...]), drugie awizo miało miejsce [...] stycznia 2018 r. o godz. 7.00 (przesyłka do odbioru w placówce UP [...]) i wreszcie zwrot do nadawcy [...] stycznia 2018 r.

Zdaniem Sądu również okoliczność, iż pełnomocnik z częstotliwością mniej więcej raz w tygodniu osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika pocztowego stawia się w placówce pocztowej w celu odbioru ewentualnej korespondencji, która mogłaby nie zostać doręczona z uwagi na brak osoby upoważnionej do odbioru korespondencji w trakcie podjęcia przez listonosza próby doręczenia przesyłki, nie uprawdopodabnia braku winy w uchybieniu terminu przez pełnomocnika skarżącego. Gdyby bowiem przyjąć, iż faktycznie raz w tygodniu pełnomocnik, czy też osoba przez niego upoważniona, pojawia się w placówce pocztowej w celu odbioru kierowanej doń korespondencji, która nie została w inny sposób doręczona, przedmiotowa przesyłka, jako znajdująca się w placówce pocztowej przez okres ponad dwóch tygodni (od [...] do [...] stycznia 2018 r.), niewątpliwie zostałaby jej doręczona.

W świetle powyższego Sąd uznał, że okoliczności podnoszone przez pełnomocnika skarżącej we wniosku o przywrócenie terminu, nie mogą stanowić podstawy do jego uwzględnienia, ponieważ nie sposób uznać, aby działania listonosza w doręczeniu przedmiotowej przesyłki były nieprawidłowe i jako takie stanowiły przeszkodę do wykonania wezwania.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia