Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora M. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. , znak [...] w przedmiocie odmowy przyznania płatności rolnośrodowiskowej
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Cezary Pryca po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Gospodarczej zażalenia A. E. P. Spółka z o.o. w B., A. E. M. Spółka z o.o. w B., A. E. M. Spółka z o.o. w B., A. E. K. Spółka z o. o. w B. - wspólników "W. A." s.c. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 15 września 2009 r., sygn. akt VIII SA/Wa 25/09 w zakresie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi A. E. P. Spółka z o.o. w B., A. E. M. Spółka z o.o. w B., A. E. M. Spółka z o.o. w B., A. E. K. Spółka z o. o. w B., P. M. - wspólników "W. A." s.c. na decyzję Dyrektora M. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. z dnia [...] października 2008 r., znak [...] w przedmiocie odmowy przyznania płatności rolnośrodowiskowej postanawia: oddalić zażalenie

Inne orzeczenia o symbolu:
6550
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Uzasadnienie strona 1/2

Zaskarżonym zażaleniem postanowieniem z dnia 15 września 2009 r., sygn. akt VIII SA/Wa 25/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. odrzucił skargę kasacyjną A. E. P. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B., A. E. M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B., A. E. M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B., A. E. K. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B. - wspólników spółki cywilnej "W. A." w sprawie ze skargi A. E. P. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B., A. E. M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B., A. E. M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B., A. E. K. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B., P. M. - wspólników spółki cywilnej "W. A." na decyzję Dyrektora M. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. z dnia [...] października 2008 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania płatności rolnośrodowiskowej.

W uzasadnieniu orzeczenia Sąd I instancji podał, że wyrokiem z dnia 30 czerwca 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. oddalił skargę A. E. P. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B., A. E. M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B., A. E. M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B., A. E. K. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w B., P. M. - wspólników spółki cywilnej "W. A.". Pismem z dnia 3 lipca 2009 r. adwokat S. G. pełnomocnik ustanowiony w sprawie przez P. M. (wspólnika spółki cywilnej "W. A.") wniosła o sporządzenie uzasadnienia powołanego wyżej wyroku. Odpis wyroku z uzasadnieniem został pełnomocnikowi P. M. doręczony w dniu 21 lipca 2009 r. W dniu 19 sierpnia 2009 r. adwokat S. G. działając jako pełnomocnik A. E. P. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, A. E. M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, A. E. M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, A. E. K. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - wspólników spółki cywilnej "W. A." złożyła w biurze podawczym Sądu skargę kasacyjną od wyroku z dnia 30 czerwca 2009 r.

Odrzucając powyższą skargę Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. podkreślił, że warunkiem wniesienia skargi kasacyjnej jest uprzednie doręczenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. W rozpoznawanej sprawie A. E. P. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, A. E. M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, A. E. M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, A. E. K. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - wspólnicy spółki cywilnej "W. A." reprezentowani przez pełnomocnika adwokata S. G. (pełnomocnictwo z dnia 19 sierpnia 2009 r.) nie wnieśli o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia z dnia 30 czerwca 2009 r. Składając bowiem w dniu 3 lipca 2009 r. wniosek o sporządzenie uzasadnienia powołanego wyroku adwokat S. G. działała jako pełnomocnik P. M.

W zażaleniu A. E. P. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, A. E. M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, A. E. M. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, A. E. K. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - wspólnicy spółki cywilnej "W. A." reprezentowani przez pełnomocnika adwokat S. G. wnieśli o uchylenie powyższego postanowienia, zarzucając naruszenie art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej p.p.s.a.) w stopniu mającym istotny wpływ na wynik sprawy poprzez przyjęcie przez Sąd, iż strona wnosząca skargę kasacyjną, nie zażądała sporządzenia uzasadnienia zaskarżonego wyroku, podczas gdy wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku i jego doręczenie sporządzony został przez adwokata będącego pełnomocnikiem wszystkich wspólników spółki cywilnej.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6550
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa