Skarga J.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku, sygn. akt III SA/Gd 819/14 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Jacek Chlebny Sędziowie: Sędzia NSA Małgorzata Dałkowska - Szary (spr.) Sędzia NSA Marek Stojanowski po rozpoznaniu w dniu 27 kwietnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi J.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku, sygn. akt III SA/Gd 819/14 w sprawie ze skargi J. J. na decyzję Wojewody Pomorskiego z dnia [...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6059 Inne o symbolu podstawowym 605
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/5

Skarżący J. J. pismem z dnia 1 marca 2016 r., uzupełnionym pismem z dnia 11 marca 2016 r., wniósł skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku (sygn. akt III SA/Gd 819/14) w sprawie z jego skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego z dnia [...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych.

Z akt sprawy wynika, że skarga wraz z odpowiedzią na skargę wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w dniu 14 października 2014 r. W związku z tym, że w skardze zawarto wniosek o przyznanie prawa pomocy, zarządzeniem z dnia 14 października 2014 r. Przewodniczący Wydziału polecił przesłać skarżącemu urzędowy formularz "PPF" celem jego wypełnienia w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Skarżący wykonał to wezwanie w dniu 28 października 2014 r. W związku z tym że złożone przez skarżącego oświadczenie było niewystarczające, referendarz sądowy wezwał do dwukrotnie - zarządzeniami z dnia 31 października 2014 r. i z dnia 11 grudnia 2014 r. - do przedłożenia dodatkowych dokumentów. Następnie postanowieniem z dnia 31 grudnia 2014 r. odmówił skarżącemu przyznania prawa pomocy. Skarżący w dniu 12 stycznia 2015 r. wniósł sprzeciw od powyższego postanowienia. W tym samym dniu wniósł pierwszą skargę na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

Postanowieniem z dnia 30 stycznia 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odmówił skarżącemu przyznania prawa pomocy. Następnie zarządzeniem z dnia 4 lutego 2015 r. akta sprawy przedstawiono Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu celem rozpoznania skargi na przewlekłość postępowania.

Dnia 16 lutego 2015 r. J. J. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku kolejną skargę na przewlekłe prowadzenie postępowania oraz zażalenie na postanowienie z dnia 30 stycznia 2015 r. w przedmiocie prawa pomocy. Powyższe pisma przesłano w ślad za aktami sprawy Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.

Postanowieniem z dnia 27 lutego 2015 r., sygn. akt II OPP 3/15, Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę J. J. na przewlekłość postępowania. Następnie po wpływie do NSA w dniu 2 marca 2015 r. pism z dnia 16 lutego 2015 r. poinformowano skarżącego, że jego pismo w sprawie przewlekłego prowadzenia postępowania zostało dołączone do akt z uwagi na to, że NSA postanowieniem z dnia 27 lutego 2015 r. skargę na przewlekłość w tej sprawie oddalił.

Postanowieniem z dnia 17 marca 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie skarżącego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 30 stycznia 2015 r. odmawiające przyznania prawa pomocy. Dnia 20 marca 2015 r. przesłano skarżącemu odpis powyższego postanowienia.

Po zwróceniu akt sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gdańsku, zarządzeniem z dnia 27 marca 2015 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi.

W dniu 2 kwietnia 2015 r. do Sądu wpłynęły pisma J. J., w których wniósł on o udzielenie informacji o stanie przedmiotowej sprawy a także o sporządzenie i doręczenie mu odpisów dokumentów z akt sprawy w całości bez kopert i zwrotnych potwierdzeń odbioru (zpo) oraz o przyznanie mu prawa pomocy. Następnie dnia 14 kwietnia 2015 r. do Sądu wpłynęło pismo skarżącego, w którym w odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu ponownie wniósł on o przyznanie prawa pomocy.

Strona 1/5
Inne orzeczenia o symbolu:
6059 Inne o symbolu podstawowym 605
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda