Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt III SA/Gd 184/16 ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Jacek Chlebny Sędziowie: Sędzia NSA Małgorzata Dałkowska - Szary (spr.) Sędzia NSA Marek Stojanowski po rozpoznaniu w dniu 22 września 2016 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt III SA/Gd 184/16 ze skargi J.J. na decyzję Wojewody Pomorskiego z dnia [...] grudnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania.

Inne orzeczenia o symbolu:
6059 Inne o symbolu podstawowym 605
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/3

W dniu 20 sierpnia 2016 r. (data prezentaty Sądu) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wpłynęła skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt III SA/Gd 184/14 ze skargi J. J. na decyzję Wojewody Pomorskiego z dnia [...] grudnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych.

Z akt sprawy wynika, że skarga z dnia 1 stycznia 2016 r. wraz z odpowiedzią organu i aktami sprawy została złożona przez organ w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku w dniu 22 lutego 2015 r. (data prezentaty Sądu). W tym samym dniu zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt III SA/Gd 184/16, nadano jej symbol, przedmiot postępowania i wyznaczono sędziego sprawozdawcę. Następnie zarządzeniem z dnia 23 lutego 2016 r. przesłano skarżącemu pouczenie o treści art. 46, art. 47, art. 70 i art. 210 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, odpis odpowiedzi na skargę oraz druk PPF.

Pismem z dnia 8 marca 2016 r. (data prezentaty Sądu) J. J. wniósł, na urzędowym formularzu, wniosek o przyznanie mu prawa pomocy. Zarządzeniem z dnia 14 marca 2016 r. wezwano skarżącego do złożenia dokumentów i oświadczeń w celu oceny jego aktualnego stanu majątkowego i możliwości płatniczych.

Dnia 5 kwietnia 2016 r. do Sądu wpłynęło pismo skarżącego o wydanie kserokopii dokumentu. Zarządzeniem z dnia 14 kwietnia 2016 r. wezwano skarżącego do oświadczenia jakiego dokumentu się domaga.

Postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odmówił skarżącemu przyznania prawa pomocy.

Skarżący w piśmie z dnia 2 maja 2016 r. wskazał jakie pismo było przedmiotem jego wniosku o wydanie kserokopii dokumentu.

W dniu 23 maja 2016 r. do Sądu wpłynął sprzeciw skarżącego od postanowienia z dnia 29 kwietnia 2016 r.

Postanowieniem z dnia 31 maja 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku utrzymał w mocy postanowienie z dnia 29 kwietnia 2016 r. odmawiające przyznania skarżącemu prawa pomocy.

Zarządzeniami z dnia 1 czerwca 2016 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi oraz do uiszczenia opłaty kancelaryjnej od wniosku o sporządzenie kopii dokumentów.

Dnia 15 czerwca 2016 r. do Sądu wpłynęły 4 pisma skarżącego: informacja o braku środków na pokrycie wpisu od skargi z wnioskiem o zwolnienie skarżącego z tej opłaty oraz o ustanowienie pełnomocnika z urzędu; wniosek o sporządzenie i doręczenie odpisów dokumentów z akt sprawy w całości bez kopert i zwrotnych potwierdzeń odbioru oraz o przyznanie prawa pomocy; informacja o braku środków na pokrycie opłaty kancelaryjnej wraz z wnioskiem o zwolnienie skarżącego z tej opłaty; zażalenie na postanowienie z dnia 31 maja 2016 r.

Postanowieniem z dnia 24 czerwca 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odrzucił zażalenie J. J. na postanowienie tego Sądu z dnia 31 maja 2016 r. Następnie, w związku z nieuiszczeniem przez skarżącego wpisu od skargi, Sąd postanowieniem z dnia 30 czerwca 2016 r. odrzucił ją na podstawie art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zarządzeniem z dnia 30 czerwca 2016 r. pozostawił natomiast bez rozpoznania wniosek skarżącego o sporządzenie i doręczenie kopii dokumentów z akt sprawy.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6059 Inne o symbolu podstawowym 605
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda