Skarga R. P. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II OSK 1059/14 ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jacek Chlebny Sędziowie NSA Małgorzata Dałkowska-Szary (spr.) Marek Stojanowski po rozpoznaniu w dniu 29 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi R. P. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II OSK 1059/14 ze skargi kasacyjnej R. P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 stycznia 2014 r., sygn. akt II SA/Wa 1688/13 w sprawie ze skargi R. P. na postanowienie Komendanta Głównego Policji z dnia [...] lipca 2013 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania .

Inne orzeczenia o symbolu:
6313 Cofnięcie zezwolenia na broń
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komendant Policji
Uzasadnienie strona 1/2

Skarga R. P. na postanowienie Komendanta Głównego Policji z dnia 22 lipca 2013 r. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji o cofnięciu pozwolenia na broń palną myśliwską wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w dniu 27 sierpnia 2013 r. (sygn. akt II SA/Wa 1688/13).

Wyrokiem z dnia 17 stycznia 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżone postanowienie.

W dniu 12 marca 2014 r. Komendant Główny Policji wniósł skargę kasacyjną od tego wyroku, a w dniu 10 kwietnia 2014 r. wpłynęła odpowiedź skarżącego na skargę kasacyjną. Akta sprawy wraz ze skargą kasacyjną zostały przekazane do Naczelnego Sądu Administracyjnego w dniu 16 kwietnia 2014 r. (sygn. akt II OSK 1059/14) i sprawa oczekiwała na wyznaczenie rozprawy zgodnie z kolejnością wpływu spraw.

W dniu 13 października 2015 r. R. P. wniósł skargę na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II OSK 1059/14. Skarżący wniósł o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy nastąpiła przewlekłość, o zlecenie podjęcia przez Naczelny Sąd Administracyjny odpowiednich czynności w wyznaczonym terminie, mających na celu wydanie orzeczenia kończącego postępowanie, o przyznanie skarżącemu od Skarbu Państwa sumy pieniężnej w wysokości 5000 zł, o dopuszczenie dowodów w postaci odpisu skargi kasacyjnej z dnia 20 marca 2014 r. i odpowiedzi na skargę kasacyjną z dnia 7 kwietnia 2014 r. oraz o zasądzenie na rzecz skarżącego kosztów niniejszego postępowania.

W uzasadnieniu skargi na przewlekłość wskazano, iż akta sprawy wraz ze skargą kasacyjną Komendanta Głównego Policji od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 stycznia 2014 r. zostały przekazane do Naczelnego Sądu Administracyjnego w dniu 15 kwietnia 2014 r. Od tego dnia upłynęło ponad półtora roku, a Sąd nie podjął żadnej czynności w sprawie.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia 19 października 2015 r. termin rozprawy w tej sprawie został wyznaczony na dzień 30 grudnia 2015 r.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga R. P. na naruszenie jego prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu sądowym toczącym się przed Naczelnym Sądem Administracyjny w sprawie o sygn. akt II OSK 1059/14 nie zasługuje na uwzględnienie.

Skarga o stwierdzenie, że w postępowaniu przed sądem administracyjnym nastąpiła przewlekłość postępowania może być uwzględniona, jeśli są podstawy do przyjęcia, że na skutek działania lub bezczynności tego sądu naruszone zostało prawo strony do rozpoznania jej sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki - Dz.U. Nr 179, poz. 1843 ze zm.). Konieczne jest więc ustalenie, że wystąpiła zwłoka w postępowaniu sądowym (przewlekłość postępowania) oraz że zwłoka ta jest nieuzasadniona. Stosownie do art. 2 ustawy, o nieuzasadnionej zwłoce można mówić wówczas, jeśli postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne do jego zakończenia, uwzględniając ocenę terminowości i prawidłowości czynności sądowych, ale także zachowań stron, a w szczególności strony, która zarzuca przewlekłość postępowania. Ocena ta nie może być oderwana od obowiązku sądu rozpoznawania wszystkich spraw wniesionych do sądu bez nieuzasadnionej zwłoki, przy zachowaniu zasady rozpoznawania spraw według kolejności ich wpływu oraz uwzględnieniu przepisów nakazujących rozpoznawanie niektórych rodzajów spraw w ustawowo określonych terminach.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6313 Cofnięcie zezwolenia na broń
Inne orzeczenia z hasłem:
Przewlekłość postępowania
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Komendant Policji