Skarga P. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt III SA/Wr 578/12 w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w K. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Włodzimierz Ryms Sędziowie NSA Zofia Flasińska (spr.) Marek Stojanowski po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi P. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt III SA/Wr 578/12 w sprawie ze skargi P. P. na uchwałę Rady Miejskiej w K. z dnia [...] października 2012 r., nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania

Uzasadnienie strona 1/3

Skarga P. P. na uchwałę Rady Miejskiej w K. z dnia [...] października 2012 r. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego wraz z odpowiedzią na skargę i aktami sprawy wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w dniu 28 listopada 2012 r.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału III z dnia 29 listopada 2012 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. Skarżący w dniu 23 grudnia 2012 r. uiścił wpis sądowy od skargi, a w dniu 27 grudnia 2012 r. wniósł zażalenie na to zarządzenie. Zarządzeniem z dnia 28 grudnia 2012 r. Przewodniczący Wydziału wezwał skarżącego do uzupełnienia braku formalnego zażalenia poprzez jego podpisanie lub nadesłanie podpisanego egzemplarza zażalenia. W odpowiedzi na wezwanie Sądu skarżący nadesłał podpisane zażalenie oraz jego odpisy w dniu 22 stycznia 2013 r. Postanowieniem z dnia 5 marca 2013 r., sygn. akt II OZ 118/13 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie skarżącego. Akta sprawy zostały zwrócone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w dniu 8 marca 2013 r.

W dniu 10 kwietnia 2013 r. sprawa została skierowana na rozprawę, której termin wyznaczono na 17 maja 2013 r. W dniu 13 maja 2013 r. do Sądu wpłynął wniosek skarżącego o wyłączenie od orzekania w tej sprawie sędziego Bogumiły Kalinowskiej. Postanowieniem z dnia 14 maja 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił ten wniosek. W dniu 17 maja 2014 r. skarżący złożył pisemny wniosek o odroczenie rozprawy z uwagi na nagłą chorobę. Sąd odroczył rozprawę do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia wniosku skarżącego o wyłączenie sędziego.

W dniu 11 czerwca skarżący wniósł zażalenie na postanowienie z dnia 14 maja 2013 r. Zarządzeniem z dnia 14 czerwca 2013 r. Przewodniczący Wydziału wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od tego zażalenia. W dniu 9 lipca 2013 r. skarżący wniósł zażalenie na to zarządzenie, które nie było podpisane. Zarządzeniem z dnia 12 lipca 2013 r. Przewodniczący Wydziału wezwał skarżącego do uzupełnienia braku formalnego zażalenia poprzez jego podpisanie. Skarżący uzupełnił ten brak w dniu 5 sierpnia 2013 r. Akta sprawy zostały przekazane do Naczelnego Sądu Administracyjnego w dniu 30 sierpnia 2013 r. Postanowieniem z dnia 2 października 2013 r., sygn. akt II OZ 790/13 Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżone zarządzenie.

Postanowieniem z dnia 14 listopada 2013 r., sygn. akt II OZ 984/13 Naczelny Sąd Administracyjny uchylił postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 14 maja 2013 r. oddalające wniosek skarżącego o wyłączenie sędziego. Postanowieniem z dnia 12 grudnia 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, po ponownym rozpoznaniu wniosku skarżącego o wyłączenie sędzi Bogumiły Kalinowskiej, oddalił ten wniosek. W dniu 16 stycznia 2014 r. skarżący wniósł zażalenie na to postanowienie, które nie było podpisane. Zarządzeniem z dnia 21 stycznia 2014 r. Przewodniczący Wydziału wezwał skarżącego do uzupełnienia braku formalnego zażalenia poprzez jego podpisanie. Skarżący uzupełnił ten brak w dniu 20 lutego 2014 r. Akta sprawy zostały przekazane do Naczelnego Sądu Administracyjnego w dniu 17 marca 2014 r. Postanowieniem z dnia 28 marca 2014 r., sygn. akt II OZ 304/14 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie na postanowienie z dnia 12 grudnia 2013 r.

Strona 1/3