Skarga kasacyjna od postanowienia WSA we Wrocławiu w przedmiocie ograniczenia poboru wody na terenie Gminy O.
Tezy

Brak zatwierdzenia zarządzenia porządkowego należy uznać za równoznaczny z odmową zatwierdzenia i w konsekwencji prowadzący do takich skutków prawnych jak odmowa zatwierdzenia albo nieprzedstawienie zarządzenia do zatwierdzenia na najbliższej sesji.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Małgorzata Stahl, , , po rozpoznaniu w dniu 12 lipca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Wojewody Dolnośląskiego od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2011 r., sygn. akt II SA/Wr 702/10 o odrzuceniu skargi Wojewody Dolnośląskiego na zarządzenie Wójta Gminy O. z dnia [...] lipca 2010 r., nr [...] w przedmiocie ograniczenia poboru wody na terenie Gminy O. p o s t a n a w i a: 1) uchylić zaskarżone postanowienie, 2) oddalić wniosek o zasądzenie kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie strona 1/4

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu postanowieniem z dnia 24 lutego 2011 r. odrzucił skargę Wojewody Dolnośląskiego na zarządzenie Wójta Gminy O. z dnia [...] lipca 2010 r., nr [...] w przedmiocie ograniczenia poboru wody na terenie Gminy O.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, iż zarządzenie Wójta Gminy O. z dnia [...] lipca 2010 r. w sprawie ograniczenia poboru wody na terenie Gminy O. zostało wydane na podstawie art. 40 ust. 3 w związku z art. 41 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.). Zarządzeniem tym, w związku z dużym poborem wody z sieci wodociągowej na terenie Gminy O. spowodowanym długotrwałym brakiem opadów atmosferycznych, wprowadzono zakaz używania wody do celów innych niż socjalno-bytowe. Wobec powyższego zobowiązano wszystkich mieszkańców, zakłady pracy i instytucje z terenu Gminy O. do oszczędnego i racjonalnego korzystania z wody pitnej pod sankcją odpowiedzialności przewidzianą w przepisach szczególnych. W § 4 zarządzenia stwierdzono, że zarządzenie podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Gminy.

W dniu [...] września 2010 r. Rada Gminy O. powołując się na przepis art.41 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym podjęła uchwałę nr [...] w sprawie zatwierdzenia zarządzenia nr [...] Wójta Gminy O. sprawie ograniczenia poboru wody na terenie Gminy O.

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia [...] października 2010 r., nr [...], Wojewoda Dolnośląski stwierdził nieważność uchwały Rady Gminy O. z dnia [...] września 2010 r., nr [...] w sprawie zatwierdzenia zarządzenia nr [...] Wójta Gminy O. w sprawie ograniczenia poboru wody na terenie Gminy O. Organ nadzoru stwierdził, że akt rady gminy zatwierdzający bądź odmawiający zatwierdzenia wydanego zarządzenia porządkowego posiada cechy aktu powszechnie obowiązującego - aktu prawa miejscowego, wobec powyższego koniecznym zatem warunkiem wejścia w życie uchwały tego rodzaju jest jego publikacja w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Podejmując zaś w dniu [...] września 2010 r. uchwałę Rada Gminy O. pominęła skierowanie jej do publikacji, co stanowi istotne naruszenie art. 4 i art. 13 pkt 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych.

Ponadto organ nadzoru wskazał na inny aspekt naruszenia prawa przez ww. uchwałę Rady Gminy O. stwierdzając, iż Rada bezpodstawnie zatwierdziła zarządzenie Wójta Gminy O. nr [...] z dnia [...] lipca 2010 r., ponieważ nie zostały spełnione jednocześnie obie przesłanki warunkujące wydanie przepisów porządkowych, o których mowa w art. 40 ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym.

Po pierwsze - jak zauważył Wojewoda - jedynym organem, który jest uprawniony do ograniczenia poboru wody jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej. Zgodnie bowiem z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) może on wprowadzić, w drodze rozporządzenia, czasowe ograniczenia w korzystaniu z wód, w szczególności w zakresie poboru wody lub wprowadzania ścieków do wód albo do ziemi oraz zmiany sposobu gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej w celu zapobieżenia skutkom powodzi lub suszy. Żaden inny przepis powszechnie obowiązującego prawa nie zawiera postanowień w zakresie możliwości ograniczenia poboru wody.

Strona 1/4