Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania
Sentencja

II OSK 153/15 POSTANOWIENIE Dnia 5 lutego 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący sędzia NSA Leszek Kamiński po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi A. K. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 listopad 2014 r. sygn. akt II OSK 7/14 oddalającym skargę kasacyjną A. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 27 września 2013 r. sygn. akt II SA/Kr 669/13 w sprawie ze skargi A. K. na decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie z dnia [...] kwietnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania postanawia: 1. odrzucić skargę o wznowienie postępowania sądowego, 2. zwrócić A. K. z kasy Naczelnego Sądu Administracyjnego kwotę 100 (słownie: sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu od skargi o wznowienie postępowania.

Uzasadnienie strona 1/3

Wyrokiem z dnia 4 listopada 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną A. K. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie dnia 27 września 2013 r. sygn. akt II SA/Kr 669/13.

Skargę o wznowienie postępowania zakończonego ww. wyrokiem złożył A. K., wnosząc o:

1. "o wznowienie postępowania prowadzonego przed NSA, sygn. akt: II OSK 7/14 - w sprawie ze skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Krakowie z dnia 27.09.2013r., sygn. akt: II SA/Kr 669/13 - zakończonego prawomocnym wyrokiem z dnia 4 listopada 2014r. oddalającym skargę kasacyjną, a to na podstawie art. 271 par.2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( dalej p.p.s.a.) w związku z art. 141 par. 4 p.p.s.a.,

2. po uwzględnieniu skargi o wznowienie postępowania - na podstawie przepisu art. 282 par.2 p.p.s.a.:

- o ponowne rozpoznanie sprawy i zmianę wyroku zaskarżonego skargą kasacyjną, ewentualnie

- o uchylenie wyroku zaskarżonego skargą kasacyjną i przekazanie sprawy do WSA w Krakowie do ponownego rozpoznania.

W uzasadnieniu skargi o wznowienie postępowania, skarżący uznał, iż został pozbawiony możności obrony swoich praw, o czym świadczy uzasadnienie ww. wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 listopada 2014r., w którym:

1) "Sąd II instancji nie odniósł się do zarzutów podniesionych przez skarżącego w skardze kasacyjnej, które zostały szczegółowo uzasadnione i poparte powołanym orzecznictwem oraz stanowiskiem doktryny prawa; Sąd II instancji wymienił - jedynie w uzasadnieniu swojego wyroku - niektóre z tych zarzutów.

2) Sąd II instancji nawet nie wspomniał ani na rozprawie, ani w uzasadnieniu wyroku o zdaniu odrębnym zgłoszonym do zaskarżonego wyroku Sądu I instancji przez Sędziego Mirosława Batora, który w Składzie Orzekającym był Sędzią Sprawozdawcą, a więc Sędzią, który miał największą wiedzę o sprawie Skarżącego i swoje odrębne zdanie szczegółowo uzasadnił, odwołując się - podobnie, jak Skarżący - do wyroku NSA z 12 lutego 2008r., sygn. akt: II OSK 2041/06, wydanego na tle stanu faktycznego analogicznego do sprawy Skarżącego.

3) Sąd II instancji zignorował powołane w skardze kasacyjnej wypowiedzi doktryny prawa oraz wyroki wydane na bazie stanów faktycznych analogicznych do sprawy Skarżącego, w których występujące w niniejszej sprawie sporne kwestie znalazły rozstrzygnięcia jasne, logiczne i oparte na przepisach prawa".

W dalszej części uzasadnienia skargi o wznowienie postępowania sądowego skarżący podjął polemikę w ww. wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 listopada 2014 r. odnośnie oceny okoliczności niniejszej sprawy.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 listopada 2014 r. podlega odrzuceniu.

Wyjaśnić trzeba, iż postępowanie w przedmiocie wznowienia postępowania nie jest zwykłym postępowaniem sądowym ani też postępowaniem ze skargi kasacyjnej, lecz ma ono charakter nadzwyczajny, gdyż może doprowadzić do wzruszenia prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego. Ze względu na wyjątkowy charakter tego postępowania muszą być zachowane wymogi określone w dziale VII ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Strona 1/3