Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Rady Gminy Trzciana na zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Trzciana
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Barbara Adamiak po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej Rady Gminy Trzciana na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 20 listopada 2008 r., sygn. akt III SA/Kr 667/08 odrzucające skargę Rady Gminy Trzciana na zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego z dnia [...] kwietnia 2008 r. nr [...] w sprawie ze skargi Rady Gminy Trzciana na zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego z dnia [...] kwietnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Trzciana postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie

Uzasadnienie strona 1/4

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie postanowieniem z dnia 20 listopada 2008 r. sygn. akt III SA/Kr 667/08, po rozpoznaniu sprawy ze skargi rady gminy Trzciana na zarządzenie zastępcze wojewody małopolskiego z dnia 3 kwietnia 2008 r. nr PN.II.0911-47-ZZ-08 w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta gminy Trzciana postanowił skargę odrzucić. W uzasadnieniu Sąd wskazał, że w dniu 3 kwietnia 2008 r. wojewoda małopolski wydał zarządzenie zastępcze nr PN.II.0911-47-ZZ-08 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta gminy Trzciana Pana J. N., na podstawie art. 98 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 26 ust. 1 pkt 3 i art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. nr 113, poz. 984 z późn. zm.) oraz w związku z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. nr 159, poz. 1549 z późn. zm.).

W uzasadnieniu Wojewoda Małopolski stwierdził, iż wydanie zarządzenia zastępczego stało się konieczne z uwagi na niepodjęcie przez radę gminy Trzciana, pomimo wezwania jej przez organ nadzoru, uchwały o stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu wójta gminy Trzciana J. N.. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu J. N., wójta gminy Trzciana winno nastąpić w związku z utratą przez niego prawa wybieralności do pełnienia funkcji wójta (biernego prawa wyborczego) wskutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

Dnia 28 kwietnia 2008 r. rada gminy Trzciana zaskarżyła zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego nr PN.II.0911-47-ZZ-08 do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie i wniosła o uchylenie tego zarządzenia zastępczego w całości. Skargę podpisał przewodniczący rady gminy, jej wniesienie poprzedzone zostało podjęciem uchwały przez radę o zaskarżeniu zarządzenia zastępczego oraz upoważnieniu przewodniczącego rady gminy.

W odpowiedzi na skargę wojewoda małopolski wniósł o jej oddalenie podnosząc, iż podjęcie przez niego działań nadzorczych wobec J. N., wójta gminy Trzciana, skazanego prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej było uzasadnione. Zdaniem organu nadzoru Wojewoda jest nie tyle uprawnionym co zobowiązanym do podjęcia czynności zmierzających do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu w sytuacji, kiedy zaistniały ku temu określone ustawowo przesłanki przy jednoczesnym braku działania organu stanowiącego gminy w określonym przez prawo terminie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie postanowieniem z dnia 20 listopada 2008 r. sygn. akt III SA/Kr 667/08, po rozpoznaniu sprawy ze skargi rady gminy Trzciana na zarządzenie zastępcze wojewody małopolskiego z dnia 3 kwietnia 2008 r. nr PN.II.0911-47-ZZ-08 w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu wójta gminy Trzciana postanowił skargę odrzucić.

Sąd wskazał, że podstawową kwestią w przedmiotowej sprawie jest zagadnienie dopuszczalności wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze wojewody małopolskiego nr PN.II.0911-47-ZZ-08 przez radę gminy reprezentowaną przez jej przewodniczącego.

Strona 1/4