Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Rady Gminy Trzciana na zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Trzciana
Uzasadnienie strona 2/4

Sąd podkreślił, że zgodnie z brzmieniem art. 50 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270) uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz organizacja społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym. Z §2 zaś tego przepisu wynika, że uprawnionym do wniesienia skargi jest również inny podmiot, któremu ustawy przyznają prawo do wniesienia skargi. Sądu wskazał, w niniejszej sprawie zastosowanie będzie miał cytowany powyżej §2, albowiem w przypadku zaskarżania rozstrzygnięć nadzorczych obowiązujące przepisy odmiennie regulują legitymację skargową, wprowadzając dopuszczalny na podstawie §2 (w wyroku 1) wyjątek od wyrażonej w art. 50 §1 zasady ogólnej. Wyjątek ten został przewidziany w art. 98 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, który w niniejszej sprawie znajduje odpowiednie zastosowanie na podstawie art. 98 a ust. 3 tej ustawy. Sąd podkreślił, że z art. 98 ustęp 3 wyraźnie wynika, że legitymację do zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego ma gmina, której interes prawny, uprawnienie lub kompetencja zostały naruszone, a podstawą prawną do wniesienia skargi jest uchwała lub zarządzenie organu, który podjął uchwałę lub zarządzenie albo którego dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze.

Sąd przyjął, że powyższy sposób interpretacji potwierdza też treść kolejnego ustępu cytowanego artykułu, a mianowicie treść ustępu 3 a. Ustawodawca przewidział w nim bowiem wyraźnie, że w sytuacji o której w nim mowa (zakończenie kadencji rady) skargę wnosi rada kolejnej kadencji. W przepisie tym ustanowiono zatem wyjątek od zasady ogólnej wyrażonej we wcześniejszym ustępie 3. W przypadku bowiem opisanym w ust. 3a skargę składa nie gmina, lecz rada gminy. Podstawowe reguły interpretacyjne nakazują interpretować tekst aktu prawnego z uwzględnieniem różnego znaczenia użytych przez ustawodawcę różnych sformułowań. Skoro zatem ustawodawca używa w ust. 3 sformułowania że "do złożenia skargi uprawniona jest gmina", a "podstawą do jej wniesienia" jest uchwała rady gminy, natomiast w ust. 3 a zawiera sformułowanie, że "do złożenia skargi uprawniona jest rada gminy (...)", to trzeba tym różnym sformułowaniom przypisać różną treść. Należy zatem uznać, że zasadą ogólną jest, że skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze wnieść może gmina, a podstawą do jej wniesienia jest uchwała lub zarządzenie właściwego organu (rady lub wójta), natomiast w sytuacji opisanej w ust. 3a przewidziano od tej zasady wyjątek i skargę w takim przypadku wnosi nie gmina, lecz jeden z jej organów - rada gminy kolejnej kadencji.

Zdaniem Sądu w niniejszej sprawie upoważnioną do wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody była gmina Trzciana. Podstawę zaś do wniesienia tej skargi stanowić miała uchwała rady gminy w Trzcianie. Sąd stwierdził, że drugi z wymienionych warunków złożenia skargi został w niniejszej sprawie spełniony, skarga została bowiem poprzedzona uchwałą rady gminy Trzciana w sprawie złożenia skargi do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody. W ocenie Sądu nie został jednakże spełniony pierwszy z wymienionych warunków, a mianowicie podmiot który podpisał skargę nie miał należytego umocowania do działania imieniem gminy Trzciana, lecz działał tylko w imieniu rady gminy Trzciana, a więc jej organu, co wyraźnie potwierdził pełnomocnik skarżącego na rozprawie przed sądem w dniu 20 listopada 2008 r.

Strona 2/4