Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Rady Gminy Trzciana na zarządzenie zastępcze Wojewody Małopolskiego nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Trzciana
Uzasadnienie strona 3/4

Sąd wskazał, że stosownie do treści art. 2 ust. 2 cytowanej już ustawy o samorządzie gminnym gmina jest osobą prawną. Może zatem działać przez swoje organy. Z podziału zadań i kompetencji pomiędzy poszczególne organy gminy zaś wynika, że organem upoważnionym do reprezentowania gminy na zewnątrz jest wójt/burmistrz/prezydent (art. 31 ustawy o samorządzie gminnym). To zatem ten podmiot (lub ewentualnie inna osoba przez niego umocowana) winien był złożyć w niniejszej sprawie skargę do sądu w imieniu gminy, opierając się na uchwale rady gminy o zaskarżeniu zarządzenia zastępczego. Rada gminy, stosownie do przytoczonej powyżej regulacji prawnej, nie jest podmiotem legitymowanym do wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze, podmiotem legitymowanym jest bowiem tylko gmina. Przewodniczący rady gminy ma z mocy ustawy tylko ściśle określone, wewnętrzne kompetencje wobec samej rady gminy (zwoływanie sesji rady i prowadzenie jej obrad), natomiast umocowany do tego stosowną uchwałą rady może reprezentować radę gminy na zewnątrz. Jest to jednak jedynie pełnomocnik działający imieniem rady gminy - jednego z organów gminy, a nie imieniem gminy jako osoby prawnej. Sąd przyjął, że złożona w niniejszej sprawie skarga rady gminy podpisana przez przewodniczącego rady gminy, pochodziła od podmiotu nie mającego legitymacji skargowej.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w zw. z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270), Sąd odrzucił skargę z powodu jej wniesienia przez podmiot do tego nieuprawniony.

Rada gminy Trzciana wniosła od postanowienia skargę kasacyjną, zaskarżając postanowienie w całości. Skargę kasacyjną oparła na: 1) zarzucie naruszenia prawa materialnego poprzez błędną wykładnię art. 98 ust. 3 i 3 a oraz art. 31 w zw. z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, polegającą na przyjęciu przez Sąd I instancji, że zgodnie z art. 31 w zw. z art. 2 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym wyłącznie uprawnionym do występowania w imieniu gminy Trzciana ze skargą do sądu administracyjnego na zarządzenie zastępcze wojewody w trybie art. 98 ust. 3 jest wójt gminy, podczas gdy w opinii skarżącej uprawnienie takie posiada również rada gminy; 2) zarzucie naruszenia przepisów postępowania tj. art. 58 § 1 pkt 6 oraz art. 58 § 1 pkt 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, poprzez przyjęcie że skarga rady gminy Trzciana jest niedopuszczalna z powodu braku legitymacji skargowej i brak ten nie został uzupełniony we właściwym terminie, a w efekcie odrzucenia skargi, czyli naruszenie przepisów postępowania w stopniu mającym istotny wpływ na wynik sprawy.

Na tych podstawach rada gminy Trzciana wnosiła o uchylenie zaskarżonego postanowienia w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji.

Zdaniem skarżącej, należy podkreślić, że gmina, posiadająca w myśl art. 2 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym osobowość prawną, jest władna realizować swoje uprawnienia wynikające z przepisów prawa, wyłącznie poprzez swoje organy, działające w jej imieniu. rada gminy jest ex lege, na mocy art. 11a ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym organem gminy (obok wskazanego w pkt 2 wójta/burmistrza/prezydenta miasta), uprawnionym tym samym do działania w jej imieniu, w granicach określonych przepisami prawa.

Strona 3/4