Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie rozpatrzenia wniosku o egzekucję wykonania ostatecznej decyzji nakazującej przywrócenie poprzedniej funkcji rowu
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Teresa Zyglewska (spr.) Sędziowie: Sędzia NSA Grzegorz Czerwiński Sędzia del. WSA Marta Laskowska-Pietrzak po rozpoznaniu w dniu 20 lutego 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Starosty [...] o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Starostą [...] a Wojewodą [...] w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie rozpatrzenia wniosku o egzekucję wykonania ostatecznej decyzji nakazującej przywrócenie poprzedniej funkcji rowu postanawia: wskazać Wojewodę [...] jako organ właściwy w sprawie.

Uzasadnienie strona 1/3

Wnioskiem z [...] października 2019 r. Starosta [...] zwrócił się o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego zaistniałego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Starostą [...] w sprawie rozpatrzenia wniosku Dyrektora Zarządu Zlewni w W. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, o egzekucję wykonania ostatecznej decyzji Nr [...] z dnia [...] grudnia 2014 r. nakazującej właścicielowi działki nr ew. [...] położonej w miejscowości [...], gm. [...], przez którą przechodzi urządzenie melioracji wodnych szczegółowych - rów melioracyjny nr [...], przywrócenie poprzedniej funkcji przedmiotowego rowu czyli jego pierwotnego profilu podłużnego i poprzecznego.

W uzasadnieniu Starosta wskazał, że ostateczna decyzją nr [...] z dnia [...] grudnia 2014 r. znak [...] nakazał K. S., właścicielowi działki nr ew. [...] przywrócenie poprzedniej funkcji rowu. Następnie pismem z [...] listopada 2017 r. Organ zwrócił uwagę, że 1 stycznia 2018 r. w życie weszła ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.). Zgodnie z art. 573 tej ustawy, ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1121) utraciła moc.

Wyjaśnił, że stosownie do treści art. 545 ust. 4 ustawy z 20 lipca 2017 r., do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, niewymienionych w ust. 1-3d, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego jest Prezes Wód Polskich, jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego był w tych sprawach Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej albo dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej.

Powołując się na orzecznictwo Starosta wskazał, że ww. przepisy należy interpretować w ten sposób, że pod pojęciem "przepisów dotychczasowych" należy rozumieć przepisy prawa materialnego, a właściwość rzeczową (instancyjną) powinno określać się według przepisu prawa obowiązującego w dacie wydania decyzji. Podniósł, że w sytuacji zmiany przepisów dotyczących właściwości organów administracji publicznej właściwym do rozpatrzenia sprawy powinien być organ, który jest uprawniony do załatwiania danego rodzaju spraw według obowiązujących aktualnie przepisów o zakresie jego działania (chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej). Przyjęcie koncepcji sukcesji uprawnień z dotychczasowych - aktualnie istniejących organów, lecz już rzeczowo lub miejscowo niewłaściwych - na nowy organ gwarantuje "podążanie“ kompetencji w ślad za nową strukturą organów i ich aktualnymi zadaniami.

Wskazując na treść art. 545 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne pismem z 17 stycznia 2018 r. Starosta przekazał sprawę do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. Następnie zawiadomieniem z [...] stycznia 2018 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w W. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, na podstawie art. 65 § 1 k.p.a. przekazał sprawę Dyrektorowi Zarządu Zlewni w W. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.

Strona 1/3