Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do sfinansowania wykonania decyzji dotyczącej odstrzału redukcyjnego dzików
Sentencja

Dnia 20 listopada 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Teresa Zyglewska Sędziowie: Sędzia NSA Paweł Miładowski (spr.) Sędzia del. NSA Jerzy Stankowski po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Starosty Wołomińskiego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Starostą Wołomińskim, a Wojewodą Mazowieckim w przedmiocie wskazania organu właściwego do sfinansowania wykonania decyzji dotyczącej odstrzału redukcyjnego dzików postanawia: wskazać Wojewodę Mazowieckiego jako organ właściwy w sprawie.

Uzasadnienie strona 1/2

UZASADNIENIE

Starosta Wołomiński złożył do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Starostą Wołomińskim, a Wojewodą Mazowieckim w sprawie wskazania organu zobowiązanego do sfinansowania wykonania decyzji Starosty Wołomińskiego z dnia 6 maja 2019 r., nr 201/19, dotyczącej odstrzału redukcyjnego dzików bytujących w granicach miasta Wołomin, poza obwodem łowieckim nr 347, wydanej na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 ze zm.) przez wskazanie Wojewody Mazowieckiego, jako organu reprezentującego Skarb Państwa, zobowiązanego na podstawie art. 2 w zw. z art. 15 ust. 1 Prawa łowieckiego do sfinansowania zadania odstrzału redukcyjnego dzików wydanego na podstawie art. 45 ust. 3 ww. ustawy, tj. jako zadania z zakresu administracji rządowej, finansowanego w ramach udzielenia przez Wojewodę Mazowieckiego dotacji celowej z budżetu państwa w myśl art. 49 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 ze zm.), na realizację przedmiotowego zadania.

W odpowiedzi na wniosek Wojewoda Mazowiecki wniósł o odrzucenie wniosku, ewentualnie w przypadku uznania, że Naczelny Sąd Administracyjny jest właściwy do rozpoznania wniosku, wskazanie że organem właściwym w przedmiotowej sprawie jest Starosta Wołomiński. W ocenie Wojewody, wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego jest niedopuszczalny, ponieważ żądanie wnioskodawcy udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na wykonanie decyzji o odstrzale redukcyjnym dzików nie ma charakteru sprawy administracyjnej.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

W niniejszej sprawie zaistniał pomiędzy Starostą Wołomińskim, a Wojewodą Mazowieckim spór negatywny, ponieważ oba organy twierdzą, że nie są właściwe do sfinansowania odstrzału redukcyjnego dzików. Tego rodzaju spór podlega kognicji Naczelnego Sądu Administracyjnego, co wynika z art. 15 § 1 pkt 4 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.". Na aktualnym etapie przedmiotowej sprawy nie chodzi o kwestię stricte udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa na wykonanie decyzji o odstrzale redukcyjnym dzików, lecz o wskazanie kto ponosi koszty wykonania decyzji o odstrzale redukcyjnym dzików, wydanej przez starostę. Dla tej oceny wymagane jest ustalenie, czy wykonanie przez starostę kompetencji polegającej na wydaniu decyzji w trybie art. 45 ust. 3 Prawa łowieckiego należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej bądź - czy taka kompetencja należy do zadań własnych organu powiatu. Jest to o tyle istotne do rozstrzygnięcia ww. zagadnienia, że pozwala na stwierdzenie, czy dana jednostka samorządu terytorialnego powinna otrzymać z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. W tym znaczeniu mamy więc do czynienia ze sporem kompetencyjnym, który polega na ustaleniu, jakiego rodzaju kompetencja została przypisana staroście treścią art. 45 ust. 3 Prawa łowieckiego co ma wpływ na sposób finansowania odstrzału zwierząt. Dla ustalenia kompetencji organu administracyjnego nie ma zaś przesądzającego znaczenia, czy mamy do czynienia ze sprawą wymagającą zastosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, lecz to czy istnieje materialnoprawna podstawa, z której wynika określona kompetencja danego organu administracyjnego do podjęcia określonych prawem działań. W tych warunkach Naczelny Sąd Administracyjny przyjął do merytorycznego rozpoznania przedmiotowy wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego.

Strona 1/2