Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego znak [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia zamierzenia budowlanego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny, w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Marzenna Linska-Wawrzon po rozpoznaniu w dniu 18 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia K. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 lipca 2018 r. sygn. akt VII SA/Wa 2703/16 odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi K. K. na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] września 2016 r. znak [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia zamierzenia budowlanego postanawia: 1. uchylić zaskarżone postanowienie, 2. przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej.

Inne orzeczenia o symbolu:
6365 Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Uzasadnienie strona 1/3

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszwie, wyrokiem z dnia 10 października 2017 r.t oddalił skargę K. K. na postanowienie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] września 2016 r. Odpis ww. wyroku wraz z uzasadnieniem doręczono K. K. w dniu 18 grudnia 2017 r.

W dniu 26 stycznia 2018 r. skarżący reprezentowany przez pełnomocnika złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. W uzasadnieniu wniosku podano, że w dniu 16 stycznia 2018 r., z zachowaniem ustawowego terminu, pełnomocnik skarżącego nadał w placówce pocztowej przesyłkę pocztową zawierającą skargę kasacyjną zaadresowaną "Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, VII Wydział, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa". Wskazano, że przesyłka zawierała właściwe dane adresata, jak też została dołączona do niej książka nadawcza wskazująca nadawcę, co w ocenie wnioskującego świadczy o skutecznym jej nadaniu w terminie do wniesienia skargi kasacyjnej. W dniu 23 stycznia 2018 r. pełnomocnik skarżącego podczas odbioru książek nadawczych uzyskał informację w placówce pocztowej, o faktycznym braku wysłania przedmiotowej przesyłki. Zgodnie z informacją podaną w treści wniosku, przyczyną zwrotu przez pocztę przesyłki miał być fakt jej niewłaściwego oznaczenia. Ponadto wnioskujący zakwestionował w treści wniosku przyczynę zwrotu przez pocztę przedmiotowej korespondencji, gdyż w jego ocenie przesyłka w dniu jej nadania zawierała właściwe oznaczenie. Do wniosku załączono kopię skargi do Dyrekcji Generalnej Poczty Polskiej na brak wysłania przesyłki (pismo z dnia 25 stycznia 2018 r.) wraz załącznikami (książka nadawcza z dnia 16 stycznia 2018 r. wraz z fotografią przesyłki) oraz skargę kasacyjną.

Postanowieniem z dnia 7 marca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, odmówił przywrócenia terminu do złożenia skargi kasacyjnej od wyroku z dnia 10 października 2017 r.

Następnie w dniu 13 marca 2018 r. wpłynął do Sądu wniosek dowodowy w sprawie do którego załączono pismo Poczty Polskiej z dnia 28 lutego 2018 r. stanowiące zawiadomienie o sposobie rozpatrzenia skargi złożonej w związku z niedoręczeniem ww. przesyłki

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 7 czerwca 2018 r. uchylił postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 marca 2018 r. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego zaskarżone postanowienie zostało wydane przedwcześnie. NSA wskazał, że Sąd pierwszej instancji nie ocenił, czy okoliczności podane przez skarżącego stanowią uprawdopodobnienie braku winy w uchybieniu terminowi. Dodał, że Sąd pierwszej instancji winien ocenić, czy okoliczności podane przez skarżącego we wniosku oraz wynikające ze złożonej do akt sprawy dokumentacji uprawdopodobniają brak winy pełnomocnika w dochowaniu terminu do złożenia skargi kasacyjnej.

Ponownie rozpoznając wniosek Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zaskarżonym postanowieniem, na podstawie art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.), - dalej p.p.s.a. odmówił przywrócenia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6365 Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego