Zażalenie od postanowienia WSA w Opolu w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego
Tezy

Przepis art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze /t.j. Dz.U. 2002 nr 123 poz. 1058 ze zm./ ma ustrzec stronę reprezentowaną przez adwokata przed negatywnymi skutkami "zaniechania" podjęcia przez pełnomocnika określonych czynności procesowych w terminie przewidzianym w przepisach prawa.

Strona ponosi konsekwencje czynności podejmowanych przez pełnomocnika w imieniu strony, jak i konsekwencje braku podjęcia tych czynności. Z kolei odpowiedzialność samego pełnomocnika, za skutki braku należytej staranności w reprezentacji strony może być przedmiotem oceny, ale w toku już innych postępowań.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Stanisława Sz. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 17 lipca 2006 r. II SA/Op 12/05 w zakresie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 30 maja 2006 r. II SA/Op 12/05 oddalającego skargę Stanisława Sz. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w O. z dnia 22 listopada 2004 r., (...) w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego postanawia - oddalić zażalenie.

Uzasadnienie strona 1/3

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 17 lipca 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu odmówił Stanisławowi Sz. przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie z jego skargi na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 22 listopada 2004 r. w przedmiocie rozbiórki obiektu budowlanego.

W uzasadnieniu powyższego rozstrzygnięcia Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, że wyrokiem z dnia 30 maja 2006 r. orzeczono o oddaleniu skargi Stanisława Sz. Mimo doręczonego zawiadomienia o terminie rozprawy pełnomocnikowi Stanisława Sz., nie stawił się on na posiedzenie sądowe.

Stanisław Sz. w dniu 19 czerwca 2006 r. wraz z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wyroku wniósł o przywrócenie uchybionego terminu do złożenia owego wniosku. W uzasadnieniu swojego pisma skarżący stwierdził, że o treści niekorzystnego dla niego wyroku dowiedział się drogą telefoniczną już po upływie terminu do złożenia wniosku o jego uzasadnienie. Podniósł, iż nie zna przyczyn, dla których jego pełnomocnik nie zamierzał zaskarżać wyroku i nie złożył wniosku o uzasadnienie. Wywiódł także, że do uchybienia terminu doszło z przyczyn nie leżących po jego stronie, za które nie ponosi on winy, gdyż pozostawał w przekonaniu, że pełnomocnik dokona wszelkich niezbędnych czynności zgodnie z prawem. W tych okolicznościach został pozbawiony prawa wniesienia środka zaskarżenia. Zdaniem Stanisława Sz. ustanowiony z urzędu pełnomocnik nie wykazał specjalnego zainteresowania sprawą i nie zawiadomił skarżącego o terminie rozprawy.

Sąd I instancji rozpoznając powyższy wniosek uznał, że argumentacja wnioskodawcy nie zasługuje na uwzględnienie, bowiem skarżący korzystał w postępowaniu przed Sądem z pomocy ustanowionego z urzędu adwokata, który zgadzając się na reprezentowanie strony w postępowaniu sądowoadministracyjnym, powinien mieć świadomość wagi terminowego dokonywania określonych czynności procesowych.

Ugruntowany w orzecznictwie pogląd głosi, że działania pełnomocnika nie zwalniają strony od winy w niezachowaniu terminu, a mocodawca ponosi ryzyko ujemnych skutków niestarannego zachowania się profesjonalnego pełnomocnika procesowego.

W świetle tego, co wskazano wyżej, skarżący, reprezentowany w postępowaniu przez fachowego pełnomocnika, nie może zdaniem Sądu pierwszej instancji skutecznie podnosić braku swojej winy w uchybieniu terminu, któremu to terminowi uchybił pełnomocnik strony.

Ponadto, jak stwierdził Sąd, zawarta w art. 86 par. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm./, przesłanka przywrócenia terminu jest jasno i jednoznacznie określona i nie mają na nią wpływu, ani okoliczności wadliwego działania pełnomocnika, ani wskazywane przez skarżącego przyczyny natury pozaprocesowej.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie wskazanego przepisu wniosek o przywrócenie terminu oddalił.

Strona 1/3