Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. z [...] 2009 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej przekazania gruntów leśnych i nieleśnych z zasobu Państwowego Funduszu Ziemi do Lasów Państwowych
Sentencja

Dnia 19 lutego 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Andrzej Gliniecki po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2010 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia R. B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2009 r. sygn. akt. II SA/Bd 756/09 o odmowie przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi R. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z [...] 2009 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej przekazania gruntów leśnych i nieleśnych z zasobu Państwowego Funduszu Ziemi do Lasów Państwowych postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie i przywrócić termin do uiszczenia wpisu od skargi

Inne orzeczenia o symbolu:
6162 Scalanie i wymiana gruntów
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

Postanowieniem z dnia 7 grudnia 2009 r. sygn. akt. II SA/Bd 756/09 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił wniosek R. B. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 200 złotych od skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z [...] 2009 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej przekazania gruntów leśnych i nieleśnych z zasobu Państwowego Funduszu Ziemi do Lasów Państwowych.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd wskazał, że zarządzeniem z dnia 23 września 2009 r. T. B. jako skarżący i jednocześnie pełnomocnik skarżącej R. B. został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 200 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. Następnie zarządzeniem z dnia 28 sierpnia 2008 r. skarżący został wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem jej odrzucenia. W [...] 2009 r. skarżąca R. B. odebrała je osobiście.

W [...] 2009 r. T. B. przedłożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy pismo "w odpowiedzi" na zarządzenie Sądu z dnia 23 września 2009 r., w którym odmówił uiszczenia wpisu sądowego, z uwagi na fakt, iż nie jest uczestnikiem postępowania, a jedynie pełnomocnikiem matki R. B., którą jego zdaniem, Sąd zwolnił od kosztów procesu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, wobec nieopłacenia skargi we wskazanym terminie, postanowieniem z dnia 16 października 2009 r. sygn. akt II SA/Bd 756/09 odrzucił skargę R. B.

T. i R. B. w [...] 2009 r. wnieśli do Sądu wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi wraz z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy. We wniosku tym wskazali, że pełnomocnik T. B. błędnie odczytał treść wezwania do uiszczenia wpisu od skargi i odniósł konieczność jego uiszczenia do siebie, a nie do R. B. T. B. sądził ponadto, że R. B. jest zwolniona z obowiązku uiszczenia wpisu w niniejszym postępowaniu, gdyż dotychczas Wojewódzki Sąd Administracyjny wielokrotnie zwalniał R. B. z obowiązku ponoszenia kosztów sądowych.

Postanowieniem z dnia 6 listopada 2009 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy zwolnił skarżącą R. B. od kosztów sądowych oraz ustanowił dla niej pełnomocnika z urzędu - adwokata.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalając w dniu 7 grudnia 2009 r. wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi, wskazał, że przesłanką zasadności wniosku o przywrócenie terminu jest dopełnienie obowiązku dołożenia szczególnej staranności przy dokonywaniu czynności procesowej. Sąd I instancji, zaznaczył, że przekonanie pełnomocnika strony skarżącej o jej rzekomym zwolnieniu z kosztów sądowych, a także błędnie odczytana treść wezwania sądowego do uiszczenia wpisu od skargi, świadczą wyłącznie o subiektywnym przekonaniu ustanowionego pełnomocnika i nie mogą stanowić podstawy do przywrócenia terminu.

W zażaleniu na to postanowienie R. B. i T. B. wskazali, że z uwagi na fakt, że T. B. nie jest profesjonalnym pełnomocnikiem, powinien zostać pouczony przez Sąd, w innym razie ma miejsce ograniczenie konstytucyjnego dostępu do Sądu.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6162 Scalanie i wymiana gruntów
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze