Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody D. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie odmowy wymiany gruntów rolnych
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jan Paweł Tarno po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Ł. J. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 12 lutego 2008 r., sygn. akt II SA/Wr 297/07 odrzucające skargę kasacyjną Ł. J. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2007 r., sygn. akt II SA/Wr 297/07 w sprawie ze skargi Ł. J. na decyzję Wojewody D. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie odmowy wymiany gruntów rolnych postanawia uchylić zaskarżone postanowienie

Inne orzeczenia o symbolu:
6162 Scalanie i wymiana gruntów
Inne orzeczenia z hasłem:
Samorząd terytorialny
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 12 lutego 2008 r., sygn. akt II SA/Wr 297/07 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu odrzucił skargę kasacyjną Ł. J. od wyroku tego Sądu z dnia 27 listopada 2007 r., sygn. akt II SA/Wr 297/07 w sprawie ze skargi Ł. J. na decyzję Wojewody D. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie odmowy wymiany gruntów rolnych. W uzasadnieniu podano, że stosownie do § 2 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 ze zm.) wpis stały w sprawach skarg, nieobjętych wpisem stosunkowym, z zakresu rolnictwa i leśnictwa wynosi 200 zł. Wpis natomiast od skargi kasacyjnej oraz od skargi o wznowienie postępowania wynosi połowę wpisu od skargi, nie mniej niż 100 zł. Wskazano, że pełnomocnik skarżącego nie wypełnił wskazanego w art. 221 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) obowiązku opłacenia, podlegającej opłacie stałej skargi kasacyjnej wraz z jej wniesieniem, co spowodowało uznanie jej za niedopuszczalną ,,z innych przyczyn".

W zażaleniu na to postanowienie zarzucono Sądowi I instancji naruszenie art. 178 w związku z art. 221 i art. 230 oraz art. 85 p.p.s.a. przez ich błędną interpretację i niewłaściwe zastosowanie. Wskazano, że zgodnie z art. 85 p.p.s.a. tylko czynność prawna podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Podano, że pełnomocnik skarżącego uzasadnienie wyroku otrzymał w dniu 21 stycznia 2008 r. Wpis stały natomiast został uiszczony w dniu 20 lutego 2008 r., a zatem przed upływem 30 dni do wniesienia skargi kasacyjnej. Wniesiono o uchylenie zaskarżonego postanowienia.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie posiada usprawiedliwione podstawy.

Zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca, jeśli pismo podlega opłacie stałej. Z powyższego wynika, że w sprawach pism wnoszonych do sądu administracyjnego przez adwokatów lub radców prawnych istnieje z mocy samego prawa obowiązek wniesienia opłaty stałej bez wezwania sądu, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania lub jego odrzucenia. Uiszczenie wpisu stałego przez adwokata lub radcę prawnego po wniesieniu środka zaskarżenia, ale przed upływem terminu do jego wniesienia, należy uznać za prawnie skuteczne. Stosownie do art. 177 § 1 p.p.s.a. skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

Wnoszący skargę kasacyjną pełnomocnik otrzymał uzasadnienie wyroku z dnia 27 listopada 2007 r. w dniu 21 stycznia 2008 r. Wpis od skargi kasacyjnej natomiast został uiszczony w dniu 20 lutego 2008 r., a zatem przed upływem wskazanego w art. 177 § 1 p.p.s.a. terminu 30 dni do jej wniesienia. Tym samym należało uznać, że wpis stały w niniejszej sprawie został opłacony należycie, albowiem został uiszczony w terminie otwartym do wniesienia skargi kasacyjnej.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 185 § 1 p.p.s.a., postanowiono jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6162 Scalanie i wymiana gruntów
Inne orzeczenia z hasłem:
Samorząd terytorialny
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda