Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oku, nr [...] w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym
Sentencja

Dnia 6 maja 2010 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Krystyna Borkowska po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2010 roku na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia S. B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 10 marca 2010 roku, sygn. akt VII SA/Wa 962/09 odrzucające wniosek S. B. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi S. B. na postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] marca 2009 roku, nr [...] w przedmiocie uznania za nieuzasadnione zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 10 marca 2010 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił wniosek S. B. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. W uzasadnieniu swojego stanowiska Sąd I instancji podał, że wyrokiem z dnia 19 października 2009 roku oddalił skargę S. B. na postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] marca 2009 roku. W dniu 13 lutego 2010 roku skarżąca wniosła o sporządzenie uzasadnienie powyższego wyroku. Wskazała, że nie podjęła przesyłki zawierającej zawiadomienie o terminie rozprawy bez swojej winy, gdyż przybywała wówczas w miejscowości P., gmina Z., gdzie opiekowała się chorą matką oraz bratem. Podała, iż poza terenem Warszawy przebywała do końca stycznia 2010 roku Z tej przyczyny nie posiadała wiedzy, że na rozprawie w dniu 19 października 2009 roku został wydany wyrok. Sąd stwierdził, że gdyby nawet przyjąć, iż przyczyna uchybienia terminu do wniesienia skargi ustała w dniu 1 lutego 2010 roku - gdyż wówczas skarżąca nie przebywała już poza terenem Warszawy - to termin do wystąpienia z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi upłynął z dniem 8 lutego 2010 roku. Zatem należało odmówić przywrócenie przedmiotowego terminu.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniosła S. B. domagając się jego zmiany i przywrócenia jej terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia. W zażaleniu podniosła, że dopiero w dniu 9 lutego 2010 roku dowiedziała się o wydaniu przez WSA w Warszawie wyroku w dniu 19 października 2010 roku. Informacje tę uzyskała przeglądając akta sprawy, co zostało w tych aktach odnotowane. Zatem termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia należy liczyć dopiero od dnia 9 lutego 2010 roku.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do art. 87 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. Zgodnie zaś z utrwaloną linią orzeczniczą termin do złożenia przedmiotowego wniosku należy liczyć od dnia, w którym strona dowiedziała się o uchybieniu terminu (por. wyrok NSA z dnia 10 marca 2000 r., sygn. akt I SA/Lu 1524/98; wyrok NSA z dnia 7 marca 2003 r, sygn. akt I SA 2007/07; post. NSA z dnia 16 marca 2010 r., sygn. akt I OZ 179/10).

W niniejszej sprawie skarżąca dowiedziała się o wydaniu wyroku z dnia 19 października 2009 roku dopiero w wyniku przeglądania akt sądowych co miało miejsce w dniu 9 lutego 2010 roku. Zatem siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia upływał w dniu 16 lutego 2010 roku. Ponieważ skarżąca złożyła wniosek o przywrócenie przedmiotowego terminu w dniu 13 lutego 2010 roku (data stempla pocztowego), to należało uznać że dochowała ona terminu określonego w art. 87 § 1 Ppsa.

Biorąc powyższe pod uwagę, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 185 § 1 w związku z art. 197 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił jak w sentencji.

Strona 1/1