Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Arkadiusz Despot - Mładanowicz po rozpoznaniu w dniu 18 czerwca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia J. S. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 marca 2013 r., sygn. akt IV SA/Wa 1319/12 odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi J. S. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] maja 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie strona 1/3

Postanowieniem z dnia 4 marca 2013 r., sygn. akt IV SA/Wa 1319/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił J. S. przywrócenia terminu do wniesienia skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] maja 2012 r. w przedmiocie odmowy przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego.

Sąd wskazał, że J. S. nadał w dniu 22 czerwca 2012 r. (data stempla pocztowego, k. 36) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na w/w decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] maja 2012 r.

Postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2012 r. Sąd odrzucił skargę z uwagi na wniesienie jej po terminie.

Skarżący pismami datowanymi na 24 sierpnia 2012 r. (k. 48) i 25 sierpnia 2012 r. (k. 51) wniósł o przywrócenie terminu do wniesienia skargi.

Postanowieniem z dnia 5 września 2012 r. Sąd odrzucił powyższy wniosek z uwagi na wniesienie go po terminie. Postanowieniem z dnia 23 października 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił postanowienie z dnia 5 września 2012 r. uznając, że wniosek został wniesiony w terminie.

Pismem z dnia 13 listopada 2012 r. (k. 78) Sąd wezwał skarżącego do podania okoliczności wskazujących na brak winy w uchybieniu terminu do wniesienia skargi oraz ich uprawdopodobnienie, w terminie siedmiu dni pod rygorem odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi. W odpowiedzi na wezwanie skarżący wskazał, że - z uwagi na uprzednio wydane postanowienie NSA z dnia 23 października 2012 r. - nie rozumie wezwania.

W związku z powyższym Sąd pismem z dnia 12 grudnia 2012 r. (k. 96) ponownie wezwał skarżącego do podania okoliczności wskazujących na brak winy w uchybieniu terminu do wniesienia skargi oraz ich uprawdopodobnienie, w terminie siedmiu dni pod rygorem odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi, podnosząc jednocześnie, iż postanowienie NSA z dnia 23 października 2012 r. dotyczy jedynie terminowości złożenia wniosku o przywrócenie terminu, a nie jego zasadności. W odpowiedzi na wezwanie skarżący wskazał, że wcześniej nie był w stanie wnieść skargi z uwagi na pobyt w szpitalu po poważnym zabiegu operacyjnym.

Wobec powyższego Sąd pismem z dnia 23 stycznia 2013 r. (k. 103) wezwał skarżącego do podania, w terminie siedmiu dni pod rygorem odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi, kiedy przebywał w szpitalu po zabiegu operacyjnym. Wezwanie, po dwukrotnym awizowaniu, zostało doręczone skarżącemu w dniu 14 lutego 2013 r. (k. 32). Termin do jego wykonania bezskutecznie upłynął w dniu 21 lutego 2013 r. (czwartek).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, że wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi nie jest zasadny, ponieważ skarżący nie uprawdopodobnił okoliczności wskazujących na brak winy w uchybieniu tego terminu. W nadesłanych do Sądu pismach datowanych na 24 sierpnia 2012 r. (k. 48) i 25 sierpnia 2012 r. (k. 51), stanowiących wniosek o przywrócenie terminu i jego uzupełnienie oraz w kolejnym piśmie datowanym na 21 listopada 2012 r. (k. 79) nie podał żadnej okoliczności wskazującej na brak winy w uchybieniu terminu. Co prawda skarżący w piśmie, które wpłynęło do Sądu w dniu 27 sierpnia 2012 r. (k. 50) oraz w piśmie datowanym na 17 grudnia 2012 r. (k. 100) wspomniał o swoim pobycie w szpitalu, lecz termin do wykonania wezwania Sądu z dnia 23 stycznia 2013 r. o nadesłanie dokumentu mogącego uprawdopodobnić pobyt w szpitalu upłynął bezskutecznie.

Strona 1/3