Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący sędzia NSA Wojciech Mazur po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia [...] na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 stycznia 2018 r. sygn. akt IV SA/Wa 677/17 w zakresie odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi [...] na postanowienie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia [...] stycznia 2017 r. znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: 1. sprostować oczywistą omyłkę zawartą w sentencji zaskarżonego postanowienia w ten sposób, że podany znak postanowienia Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia [...] stycznia 2017 r. "[...]" zastąpić znakiem "[...]"; 2.oddalić zażalenie.

Uzasadnienie strona 1/3

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z 17 maja 2017 r. sygn. IV SA/Wa 677/17 odrzucił skargę [...] na postanowienie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z [...] stycznia 2017 r. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania. Zażalenie skarżącego na powyższe postanowienie oddalił Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 18 października 2017 r. sygn. II OZ 1178/17.

Kierując się zamieszczonym w uzasadnieniu ww. postanowienia stwierdzeniem odnośnie do tego, że kwestia winy w uchybieniu terminu do uiszczenia wpisu od skargi podlega ocenie w przypadku złożenia przez stronę wniosku o przywrócenie terminu, skarżący pismem z dnia 1 grudnia 2017 r. wystąpił o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, uiszczając należny wpis w wysokości 100 zł.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zaskarżonym postanowieniem z dnia 4 stycznia 2018 r. sygn. IV SA/Wa 677/17 odrzucił powyższy wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, wskazując, że był on spóźniony. Odwołując się do treści art. 86-88 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowania przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.), dalej: p.p.s.a., sąd wyjaśnił, że warunkiem merytorycznego rozpoznania wniosku jest wniesienie go do sądu, w którym czynność miała być dokonana w terminie 7 dni od daty ustania przyczyny uchybienia (art. 87 § 1 p.p.s.a.). Sąd I instancji przyjął, że termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu, o którym mowa w art. 87 § 1 p.p.s.a., rozpoczął bieg z chwilą doręczenia postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 października 2017 r., tj. w dniu 21 listopada 2017 r., a zatem siedmiodniowy termin od daty uchybienia terminu upływał 28 listopada 2017 r. Wniosek o przywrócenie terminu został złożony w dniu 1 grudnia 2017 r. musiał być tym samym uznany za spóźniony, co decydowało o jego odrzuceniu na podstawie art. 88 § 1 p.p.s.a.

W zażaleniu na powyższe postanowienie [...] zarzucił Sądowi I instancji naruszenie prawa. Skarżący wskazał, że składając wniosek w dniu 1 grudnia 2017 r., kierował się sugestią NSA zawartą w uzasadnieniu postanowienia z dnia 18 października 2017 r. i swoje żądanie przedłożył najszybciej, jak mógł. Ustalenie Sądu I instancji, iż wniosek powinien złożyć w terminie 7 dni jest, według strony, "ustaleniem dowolnym, nie znajdującym oparcia w kpa". Skarżący zastrzegł jednocześnie, że nie ma pewności, czy nie powinien złożyć równocześnie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu, stąd złożone zażalenie powinno być potraktowane, jeżeli jest to wymagane, również jako takiego rodzaju wniosek.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na wstępie Naczelny Sąd Administracyjny zauważa, że Sąd I instancji w sentencji zaskarżonego postanowienia omyłkowo oznaczył przedmiot złożonej skargi, wskazując, że dotyczy ona postanowienia Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców z dnia [...] stycznia 2017 r. znak: [...]. W świetle akt sprawy, jak i samej treści postanowienia Sądu z dnia 17 maja 2017 r. sygn. IV SA/Wa 677/17 odrzucającego skargę [...] ww. postanowienie nosi znak "[...]", co nakazywało Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu dokonać skorygowania powyższej oczywistej omyłki na podstawie art. 156 § 3 p.p.s.a.

Strona 1/3