Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie skargi T.Z. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych , nr [...] w przedmiocie uprawnienia do świadczenia pieniężnego
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Wojciech Mazur po rozpoznaniu w dniu 5 września 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia T.Z. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2013 r. sygn. akt II SA/Łd 91/13 odmawiające przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie skargi T.Z. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] grudnia 2012 r., nr [...] w przedmiocie uprawnienia do świadczenia pieniężnego postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie strona 1/2

T.Z. zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, z dnia [...] grudnia 2012 roku, nr [...], utrzymującą decyzję tegoż organu z dnia [...] października 2012 roku, którą odmówiono skarżącemu przyznania uprawnienia do świadczenia pieniężnego z tytułu deportacji do pracy przymusowej.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia 28 stycznia 2013 r. skarżący został wezwany do usunięcia braków fiskalnych skargi, poprzez uiszczenie wpisu sądowego, w terminie 7 dni pod rygorem jej odrzucenia.

Wezwanie zostało doręczone stronie skarżącej w dniu 7 lutego 2013 r., a skarżący uiścił wymagany wpis w dniu 21 lutego 2013 r.

Postanowieniem z dnia 8 marca 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odrzucił wskazaną na wstępie skargę na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] grudnia 2012 roku.

Pismem z dnia 22 marca 2013 r. T.Z. wniósł o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi, wyjaśniając iż wezwanie do uiszczenia wpisu odebrał jego wnuczek w dniu 7 lutego 2013 r., o czym poinformował skarżącego dopiero po dwóch tygodniach, bowiem w tym czasie przebywał on na działce poza miejscem zamieszkania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zaskarżonym postanowieniem z dnia 26 kwietnia 2013 r., sygn. akt II SA/Łd 91/13 odmówił T.Z. przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Osób Represjonowanych z dnia [...] grudnia 2012 r. W ocenie Sądu I instancji skarżący nie uprawdopodobnił w sposób należyty braku winy w uchybieniu terminu, a wskazana we wniosku przyczyna przekroczenia terminu jest niewystarczająca dla jego przywrócenia. Sąd I instancji zaznaczył, że sam fakt pobytu skarżącego poza miejscem zamieszkania nie powinien stanowić przeszkody w dokonaniu wpłaty wpisu sądowego, bowiem jest to czynność odformalizowana, która nie wymaga wizyty w siedzibie sądu. Można jej bowiem dokonać np. w dowolnym banku czy urzędzie pocztowym. Nie bez znaczenia jest także okoliczność, iż stosownej wpłaty mogła dokonać dowolna osoba, nie jest bowiem wymagane by wpis uiściła osobiście osoba wnosząca skargę.

Pismem procesowym z dnia 29 maja 2013 r. skarżący wniósł zażalenie na ww. postanowienie wskazując, iż zostało ono wysłane na błędny adres tj. adres zameldowania, zamiast na adres do korespondencji, który wskazał wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu. Nadto wskazał, iż wezwanie do uiszczenia wpisu odebrał jego wnuczek w dniu 7 lutego 2013 r., o czym poinformował skarżącego dopiero po dwóch tygodniach.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej p.p.s.a.) jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Stosownie natomiast do art. 87 § 1 p.p.s.a. pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

Strona 1/2