Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Środowiska , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej odpadów
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Jan Paweł Tarno (spr.) po rozpoznaniu w dniu 12 lipca 2006 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia T. Z. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 maja 2006 r., sygn. akt IV SA/Wa 2134/05 odmawiające skarżącemu przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 lutego 2006 r., sygn. akt IV SA/Wa 2134/05 oddalającego skargę na decyzję Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2002 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej odpadów postanawia oddalić zażalenie NSA/post. 1 - postanowienie ,,ogólne’’

Inne orzeczenia o symbolu:
6135 Odpady
Inne orzeczenia z hasłem:
Budowlane prawo
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Środowiska
Uzasadnienie strona 1/2

Postanowieniem z dnia 8 maja 2006 r., sygn. akt IV SA/Wa 2134/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił T. Z. przyznania prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia z dnia 1 lutego 2006 r., sygn. akt IV SA/Wa 2134/05 oddalającego skargę na decyzję Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2002 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej odpadów. W uzasadnieniu Sąd podał, że iż skarżący nie wykazał , iż nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i dla rodziny, który to obowiązek dla przyznania stronie pomocy w zakresie częściowym wynika z art. 246 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z e zm.). Sąd podniósł, iż T. Z. prócz stałych miesięcznych dochodów, na które składają się dochody skarżącego z prowadzonej działalności gospodarczej oraz wynagrodzenie małżonki w kwocie 2500 zł brutto, skarżący posiada dochody z gospodarstwa rolnego. Taki stan faktyczny przemawia za tym, iż stronie nie można przyznać prawa pomocy, będącej instytucją o wyjątkowym charakterze, której przyznanie dotyczy osób, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej

T. Z. złożył na to postanowienie zażalenie, wnosząc o jego zmianę bądź uchylenie. W uzasadnieniu skarżący podniósł, iż Sąd I instancji nie rozważył w sposób należyty całości przedstawionej przez niego we wniosku o przyznanie prawa pomocy sytuacji majątkowej, jak również w części błędnie ustalił jego stan majątkowy. Wskazał, iż nie ma stałej pracy i w związku z tym stałych dochodów. Działalność gospodarczą prowadzi od marca 2006 r. i przyniosła mu dotychczas dochód w postaci 3 tys. złotych a gospodarstwa rolnego w Wiślince nie prowadzi od kilku lat z powodu skażenia terenu, na co wskazał we wniosku. Dodał, iż dom jego jest w gospodarstwie rolnym. Ponadto skarżący zarzucił WSA, iż ten nie wziął pod uwagę w swoim postanowieniu znacznego zadłużenia skarżącego oraz faktu, że żona skarżącego nie finansuje spraw związanych z gospodarstwem. Sąd pominął również fakt, iż posiadanie gospodarstwa przy braku pracy uniemożliwia otrzymanie zasiłku dla bezrobotnych oraz że kupno mieszkania, które spowodowało po stronie skarżącego znaczne zadłużenie,

Sygn. akt II OZ 724/06 było spowodowane zatruciem gospodarstwa przez szkodliwe substancje z sąsiadującej hałdy. Stwierdził, iż przedmiotowe postanowienie zamyka mu drogę do II instancji Sądu.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 246 § 1 pkt 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) przyznanie prawa do pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje gdy wykaże ona, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i jej rodziny.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6135 Odpady
Inne orzeczenia z hasłem:
Budowlane prawo
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Środowiska