Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. (...) w przedmiocie opłaty legalizacyjnej
Tezy

Błędne wezwanie radcy prawnego do uiszczenia stałej opłaty sądowej należnej od zażalenia wbrew unormowaniu przyjętemu w art. 221 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm./ nie znosi przyjętego w tym przepisie skutku prawnego w postaci odrzucenia środka zaskarżenia.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 6 października 2005 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Zbigniewa R. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 13 czerwca 2005 r., II SA/Gl 390/05 o oddaleniu wniosku o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego postanowienia w sprawie ze skargi Zbigniewa R. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia 1 marca 2005 r. (...) w przedmiocie opłaty legalizacyjnej postanawia: odrzucić zażalenie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Inne orzeczenia z hasłem:
Budowlane prawo
Zawody prawnicze
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Uzasadnienie

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 13 czerwca 2005 r. /II SA/Gl 390/05/ Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił wniosek skarżącego Zbigniewa R. o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 1 marca 2005 r. (...) w przedmiocie ustalenia wielkości opłaty legalizacyjnej.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł upoważniony do reprezentowania skarżącego Zbigniewa R. radca prawny.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zaskarżone postanowienie zostało doręczone Zbigniewowi R. w dniu 28.06.2005 r. Zażalenie, sporządzone przez radcę prawnego, na powyższe postanowienie nadano w Urzędzie Pocztowym w dniu 4.07.2005 r. Do tegoż zażalenia załączono też pełnomocnictwo upoważniające radcę prawnego do reprezentowania skarżącego w przedmiotowym postępowaniu. Wpis od zażalenia w kwocie 100 zł uiszczono w dniu 18.07.2005 r. na wezwanie Sądu skierowane do pełnomocnika strony skarżącej.

Stosownie do przepisu art. 194 par. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm./ zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia. W tym też terminie winna zostać uiszczona opłata stała należna od wniesionego zażalenia, bowiem zgodnie z art. 221 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi "Pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania do uiszczenia opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej".

W przedmiotowej sprawie wniesione zażalenie podlega opłacie stałej stosownie do regulacji zawartej w par. 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 221 poz. 2193/ stanowiącej, iż wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności wynosi w sprawach zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych 100 zł.

Należna od wniesionego zażalenia opłata stała została uiszczona dopiero po upływie terminu określonego w art. 194 par. 2 ustawy i to w wyniku wezwania Sądu. Błędne wezwanie radcy prawnego do uiszczenia stałej opłaty sądowej należnej od zażalenia - wbrew unormowaniu przyjętemu w art. 221 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - nie znosi przyjętego w tym przepisie skutku prawnego w postaci odrzucenia środka zaskarżenia.

W tym stanie rzeczy zażalenia podlega odrzuceniu, albowiem należna od tegoż środka zaskarżenia stała opłata uiszczona została po terminie. Z tego powodu, na mocy art. 221 w związku z art. 180 i art. 197 par. 2 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
Inne orzeczenia z hasłem:
Budowlane prawo
Zawody prawnicze
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego