Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie rozpoznania wniosku
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Małgorzata Dałkowska-Szary po rozpoznaniu w dniu 1 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia B. L. i M. L. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 lipca 2015 r., sygn. akt IV SAB/Wa 197/14 odrzucające skargę kasacyjną w sprawie ze skargi B. L. i M. L. na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie rozpoznania wniosku postanawia: oddalić zażalenie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6270 Repatriacja
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/2

Wyrokiem z 12 lutego 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę B. L. i M. L. na bezczynność Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie rozpoznania wniosku.

Pismem z 12 lutego 2015 r., doprecyzowanym pismem z 25 marca 2015 r., skarżący zwrócili się z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został doręczony stronie skarżącej w dniu 8 maja 2015 r.

W dniu 16 lipca 2015 r. skarżący, reprezentowani przez profesjonalnego pełnomocnika, wnieśli pismo datowane 13 lipca 2015 r. zatytułowane "uzupełnienie skargi kasacyjnej". W treści tego pisma pełnomocnik strony wskazał, że popiera i podtrzymuje zarzuty i wywody zawarte w piśmie z 12 lutego 2015 r. złożonym w dniu 16 lutego 2015 r. będącym - w jego ocenie - skargą kasacyjną.

Postanowieniem z dnia 24 lipca 2015 r., sygn. akt IV SAB/Wa 197/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił ww. skargę kasacyjną.

Zdaniem Sądu, z akt sprawy wynika, że skarżący pismem z 12 lutego 2015 r., doprecyzowanym pismem z 25 marca 2015 r. wnieśli o sporządzenie uzasadnienia do wyroku z 12 lutego 2015 r. Odpis tego wyroku wraz z uzasadnieniem doręczono stronie skarżącej 8 maja 2015 r. Natomiast skarga kasacyjna od ww. wyroku została złożona w Sądzie w dniu 16 lipca 2015 r. Prowadzi to do stwierdzenia, że powyższy środek zaskarżenia został złożony po terminie do jej wniesienia, albowiem upłynął on w dniu 9 czerwca 2015 r.

Oceny dochowania terminu do wniesienia skargi kasacyjnej nie zmienia, w ocenie Sądu, twierdzenie pełnomocnika skarżącej, że pismo z 13 lipca 2015r. jest tylko uzupełnieniem skargi kasacyjnej, tj. skargi sformułowanej w piśmie z 12 lutego 2015 r., złożonej w Sądzie dniu 16 lutego 2015 r. Pozostaje to w sprzeczności z wcześniejszymi oświadczeniami skarżącej, która w piśmie z 25 marca 2015 r. wyjaśniła, że pismo z 12 lutego 2015 r. nie jest skargą kasacyjną. Ponadto wniesienie skargi kasacyjnej od wyroku, od którego nie doręczono stronie odpisu wyroku z uzasadnieniem, czyniłoby skargę kasacyjną niedopuszczalną.

Zażaleniem B. L. i M. L. zaskarżyli powyższe postanowienie w całości, zarzucając mu naruszenie art. 34 p.p.s.a., art. 35 § 1 p.p.s.a. w zw. z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP, art. 77 ust. 2 Konstytucji RP oraz art. 243 § 1 p.p.s.a. w zw. z art. 244 § 1 i 2 p.p.s.a. poprzez błędną wykładnię i:

a) rozpoznanie sprawy na rozprawie dn. 12 lutego 2015 r. bez udziału profesjonalnego pełnomocnika i reprezentowania przed tym Sądem, a tym samym ograniczanie skarżącym prawa do sądu oraz wynikającego z niego prawa do pomocy prawnej, pomimo że skarżącym został wyznaczony profesjonalny pełnomocnik z urzędu (adwokat), który nie stawił się na wyznaczony termin rozprawy oraz braku odroczenia przez Sąd terminu rozprawy;

b) brak pouczenia skarżących po rozpoznaniu sprawy występujących bez profesjonalnego pełnomocnika pomimo jego wyznaczenia o możliwości złożenia środka zaskarżenia.

Z uwagi na powyższe wniesiono o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania oraz zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm przepisanych.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6270 Repatriacja
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda