Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy pieniężnej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Elżbieta Piechowiak po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku H.Ś. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 12 września 2012 r., sygn. akt II SA/Bd 258/12 w sprawie ze skargi H.Ś. na decyzję [...] Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] grudnia 2011 r., Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy pieniężnej postanawia przywrócić termin do wniesienia skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie strona 1/2

Wyrokiem z dnia 15 września 2012r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę H.Ś. na decyzję [...] Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia [...] grudnia 2011 r., Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy pieniężnej.

Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem i pouczeniem doręczono skarżącemu w dniu 2 listopada 2012r.

Postanowieniem z dnia 20 listopada 2012r. ustanowiono na rzecz skarżącej radcę prawnego.

Pismem z dnia 9 stycznia 2013 r. wyznaczony pełnomocnik wniósł skargę kasacyjną od wyroku z dnia 15 września 2012r., składając jednocześnie wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy zważył, co następuje:

Wniosek należało uwzględnić.

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012r. poz. 270 dalej p.p.s.a.), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, Sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.

Stosownie natomiast do art. 87 § 1 p.p.s.a. wniosek taki złożyć należy w ciągu 7 dni od czasu ustania przyczyny uchybienia uprawdopodabniając przy tym okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 § 2 p.p.s.a.) i dokonując jednocześnie czynności która nie została dokonana w terminie (art. 87 § 4 p.p.s.a.).

Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczony został skarżącej w dniu 2 listopada 2012r., co oznacza, że ustawowy, trzydziestodniowy termin do złożenia skargi kasacyjnej upłynął wobec niej w dniu 9 listopada 2012r. Zwrócić jednakże należy uwagę, że skarżąca złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy. Pomoc we wnioskowanym przez skarżącą zakresie została jej przyznana w dniu 3 grudnia 2012r. (data prawomocności postanowienia), jednakże możliwość działania w sprawie wyznaczony radca prawny uzyskał dopiero w momencie zawiadomienia go o wyznaczeniu. Pismo z tą informacją przesłane przez [...] Izbę Radców Prawnych w [...] datowane jest na dzień 7 grudnia 2012 r. Jak wskazał sam pełnomocnik powyższe zawiadomienie otrzymał on w dniu 12 grudnia 2012 r. W dniu natomiast 10 stycznia 2013 r. pełnomocnik wniósł skargę kasacyjną wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej złożenia.

Dla rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, w pierwszej kolejności konieczne jest zbadanie, czy wniosek ten złożony został w terminie. Problematyka dochowania terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu w trakcie biegu terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, niejednokrotnie było przedmiotem rozważań wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jak wskazał NSA w postanowieniu z dnia 8 czerwca 2006r, sygn. akt I FZ 198/06, w wypadku ustanowienia adwokata (radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego) w trybie art. 244 p.p.s.a., dniem, w którym ustała przyczyna uchybienia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej (art. 87 § 1 p.p.s.a.), jest dzień, w którym adwokat (radca prawny, doradca podatkowy, rzecznik patentowy) miał rzeczywistą możliwość wniesienia skargi kasacyjnej po zapoznaniu się z aktami sprawy, nie później jednak niż dzień upływu 30 dni od dnia zawiadomienia go o wyznaczeniu do występowania w sprawie. Podobny pogląd wyraził Sąd Najwyższy na gruncie przepisów postępowania cywilnego wskazując konkretny nieprzekraczalny termin, stwierdzając, że ustaje on nie później, niż z upływem terminu do wniesienia skargi kasacyjnej liczonego od dnia zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnikiem (uchwała składu 7 sędziów SN z 17 lutego 2009 r., sygn. akt III CZP 117/08).

Strona 1/2