Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania pomocy pieniężnej
Uzasadnienie strona 2/2

Zwrócić ponadto uwagę należy na okoliczność, iż art. 87 § 4 p.p.s.a. nakłada na stronę obowiązek dokonania czynności, której nie dokonała w terminie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu czynności. Zastosowanie literalnej wykładni tego przepisu oznaczałoby, że termin do dokonania czynności, której uchybiono (w tym również sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej) przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu powinien zawsze zamykać się w ciągu 7 dni od daty, w której ustała przyczyna uchybienia terminu. Przyjęcie takiego założenia w praktyce prowadziłoby do ograniczenia pełnomocnikowi ustanowionemu z urzędu terminu do sporządzenia skargi kasacyjnej do 7 dni, liczonego od momentu, w którym mógł on zaznajomić się ze sprawą, co mogłoby uniemożliwić sporządzenie prawidłowo skonstruowanej skargi kasacyjnej. Ponadto stawiałoby to w uprzywilejowanej sytuacji pełnomocników ustanowionych w drodze wyboru, którzy na czynności związane ze sporządzeniem i wniesieniem skargi kasacyjnej dysponują trzydziestoma dniami (vide postanowienie NSA z dnia 7 lipca 2009r., sygn. akt II FZ 228/09, LEX nr 552691.

Z uwagi, zatem na okoliczność, iż wyznaczony pełnomocnik nie miał wcześniejszej możliwości zapoznania się z aktami sprawy, ani kontaktu ze skarżącą, nie przekroczył natomiast trzydziestodniowego terminu od dnia, w którym dowiedział się o wyznaczeniu go do reprezentacji, uznać należy, iż wniosek jest zasadny i zasługuje na uwzględnienie.

W tym stanie rzeczy, Sąd na podstawie art. 86 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia

Strona 2/2