Wniosek w przedmiocie zasiłku celowego na pokrycie szkód spowodowanych przez powódź
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Anna Klotz po rozpoznaniu w dniu 13 kwietnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. B. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi J. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...]listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego na pokrycie szkód spowodowanych przez powódź postanawia przywrócić termin do wniesienia skargi.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] marca 2011r. J. B. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego na pokrycie szkód spowodowanych przez powódź. Wraz ze skargą skarżąca złożyła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, któremu skarżąca uchybiła z powodu złamania ręki. Do wniosku dołączono tłumaczenie karty leczenia szpitalnego oraz kopie zwolnień lekarskich, na którym skarżąca przebywała do dnia [...] marca 2011r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, zwanej dalej "p.p.s.a.") jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, Sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.

Wymogi, jakie winien spełniać wniosek o przywrócenie terminu określa art. 87 § 1, 2 oraz 4 p.p.s.a., który wymaga od strony wystąpienia ze stosownym wnioskiem w ciągu 7 dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu, uprawdopodobnienia okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu, a także jednoczesnego dokonania niedokonanej w terminie czynności

Jak wynika z akt sprawy skarżąca odebrała kwestionowaną decyzję w dniu [...] listopada 2010r., trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi upływał zatem w stosunku do niej w dniu [...] grudnia 2010r. Tymczasem skarżąca złożyła skargę wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do jej wniesienia w dniu [...] marca 2011r., co oznacza uchybienie powyżej wskazanego ustawowego terminu.

Kwestii oceny podlega w niniejszej sprawie zatem okoliczność, czy przedstawione przez skarżącą argumenty uprawdopodabniają brak winy w uchybieniu terminu do wniesienia skargi. Oznacza to uwiarygodnienie przez stronę, iż mimo należytej staranności nie mogła dokonać czynności wskutek zaistnienia przyczyn od niej niezależnych, istniejących przez cały czas biegu terminu przewidzianego dla dokonania czynności (vide wyrok NSA w Warszawie z dn. 13 października 1999r., sygn. akt IV SA 1656/97, Lex nr 47891).

Jak wynika z przedłożonych przez skarżącą dokumentów, w dniu [...] grudnia 2010r. doznała ona złamania prawej ręki. Następnie, w oparciu o przedstawione przez skarżącą kopie zwolnień lekarskich ustalono, iż z uwagi na przebyty uraz pozostawała ona na zwolnieniu lekarskim od dnia [...] grudnia 2010 do dnia [...] marca 2011r. Z uwagi na to, iż skarżąca doznała złamania prawej ręki, będącej u niej ręką dominującą, uznać należy, iż nie miała możliwości sporządzenia skargi, co wskazuje na brak winy w uchybieniu terminu do jej złożenia.

Ze względu na powyższe na podstawie art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Sąd postanowił jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze