Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi T. O. na pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr [...] w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami kraju
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Elżbieta Piechowiak po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej T. O. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie ze skargi T. O. na pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia [...] czerwca 2010 r. nr [...] w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami kraju postanawia odrzucić skargę kasacyjną.

Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 20 maja 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy odrzucił skargę T. O. na pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia [...] czerwca 2010 r., nr [...], w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami kraju.

Pismem z dnia 31 maja 2010 r. T. O. wniósł do tutejszego Sądu sporządzoną przez siebie skargę kasacyjną od wskazanego wyżej postanowienia. Ponieważ w piśmie tym skarżący zamieścił również wniosek o przyznanie mu prawa pomocy w zakresie całkowitym, należało wstrzymać się z rozpoznaniem skargi kasacyjnej do czasu uprawomocnienia się postanowienia rozstrzygającego wniosek w przedmiocie prawa pomocy.

Postanowieniem z dnia 19 października 2010 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie T. O. na postanowienie tutejszego Sądu z dnia 17 sierpnia 2010 r., którym odmówiono skarżącemu przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym. Tym samym orzeczenie w kwestii prawa pomocy uprawomocniło się, co zobligowało Sąd do zbadania dopuszczalności skargi kasacyjnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Przepisu tego nie stosuje się tyko wówczas, gdy skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli wnosi ją prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich, a także jeżeli skarga kasacyjna została sporządzona przez doradcę podatkowego albo rzecznika patentowego. Jeżeli skarga kasacyjna nie została sporządzona przez jedną ze wskazanych wyżej osób, to podlega ona odrzuceniu jako niedopuszczalna w drodze postanowienia wydawanego na podstawie przepisu art. 178 p.p.s.a.

Tymczasem w niniejszej sprawie T. O., nie będąc adwokatem, radcą prawnym jak również inną osobą uprawnioną do sporządzenia skargi kasacyjnej, samodzielnie sporządził i wniósł do Sądu pismo, które z uwagi na treść zostało potraktowane jako skarga kasacyjna od postanowienia odrzucającego skargę. W związku z tym należało uznać złożoną przez skarżącego skargę kasacyjną za niedopuszczalną i odrzucić ją w oparciu o przepis art. 178 p.p.s.a.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6079 Inne o symbolu podstawowym 607
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda