Wniosek w przedmiocie zasiłku stałego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Małgorzata Włodarska po rozpoznaniu w dniu 20 października 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku E. R. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi E. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia [...] marca 2010 r. nr SKO-[...] w przedmiocie zasiłku stałego postanawia odrzucić wniosek.

Inne orzeczenia o symbolu:
6321 Zasiłki stałe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 29 czerwca 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę E. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia [...] marca 2010 r., nr SKO-[...], w przedmiocie zasiłku stałego.

Ustanowiony dla skarżącej w związku ze złożonym przez nią wnioskiem o przyznanie prawa pomocy adwokat stwierdził w sporządzonej opinii prawnej brak podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wskazanego wyżej wyroku.

W dniu 12 października 2010 r. wpłynęło do tutejszego Sądu pismo E. R., zwierające między innymi wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku z dnia 29 czerwca 2010 r. Do wniosku skarżąca nie załączyła skargi kasacyjnej sporządzonej przez uprawniony podmiot.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 87 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej "p.p.s.a.", równocześnie ze zgłoszeniem wniosku o przywrócenie terminu strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie. Niespełnienie tego warunku sprawia, że wniosek o przywrócenie terminu zostanie uznany przez sąd za niedopuszczalny, co spowoduje jego odrzucenie w drodze postanowienia na podstawie przepisu art. 88 p.p.s.a.

Ponieważ w niniejszej sprawie skarżąca E. R. skierowała do tutejszego Sądu wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej nie załączając jednocześnie do tego podania skargi kasacyjnej sporządzonej przez uprawniony podmiot, należało odrzucić zgłoszony wniosek bez jego merytorycznego rozpoznania jako niedopuszczalny na podstawie przepisu art. 88 p.p.s.a.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6321 Zasiłki stałe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze