Skarga kasacyjna na decyzję SKO we W. w przedmiocie umorzenia spłaty należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wpłaconych zaliczek alimentacyjnych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Małgorzata Włodarska po rozpoznaniu w dniu 1 kwietnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej E. F. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie ze skargi P. F. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] grudnia 2010r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia spłaty należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wpłaconych zaliczek alimentacyjnych postanawia odrzucić skargę kasacyjną.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne
Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 4 marca 2011r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy odrzucił skargę P. F. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] grudnia 2010r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia spłaty należności dłużnika alimentacyjnego z tytułu wpłaconych zaliczek alimentacyjnych. Powodem odrzucenia skargi stało się nieuzupełnienie, mimo wezwania, przez działająca jako pełnomocnik skarżącego, E. F., braku formalnego skargi, polegającego na złożeniu oryginału lub uwierzytelnionej notarialnie kopii pełnomocnictwa udzielonego przez skarżącego do reprezentowania go w niniejszym postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym

Pismem z dnia 22 marca 2011r. E. F. wniosła do Sądu własnoręcznie przez siebie sporządzoną i podpisaną skargę kasacyjną od postanowienia z dnia 4 marca 2011r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna podlega odrzuceniu.

Art. 173 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej "p.p.s.a.") stanowi, iż skargę kasacyjną może wnieść strona, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka po doręczeniu im odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Jak natomiast wynika z art. 32 p.p.s.a. w postępowaniu w sprawie sądowoadministracyjnej stronami są skarżący oraz organ, którego działanie lub bezczynność jest przedmiotem skargi. Ponadto, zgodnie z art. 33 § 1, osoba, która brała udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, zgodnie natomiast z 33 § 2 p.p.s.a., udział w charakterze uczestnika może zgłosić również osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna, o której mowa w art. 25 § 4, w sprawach innych osób, jeżeli sprawa dotyczy zakresu jej statutowej działalności.

Bezsprzecznym jest, iż strona w postępowaniu sądowoadministracyjnym może działać przez pełnomocnika, warunkiem jednakże skuteczności czynności dokonanej przez pełnomocnika, jest legitymowanie się przezeń pełnomocnictwem do działania przed sądem administracyjnym, udzielonym przez stronę postępowania. Zgodnie z art. 37 § 1 p.p.s.a., pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa. Brak ów może zostać przez pełnomocnika uzupełniony w wyniku wezwania do dokonania tej czynności przez Przewodniczącego Wydziału, które miało miejsce w przedmiotowej sprawie. Wskazać należy, że wezwana E. F., powołująca się jako pełnomocnik skarżącego, nie uzupełniła braku zgodnie z wezwaniem, co stało się bezpośrednią przyczyną odrzucenia skargi w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym uznać należy, iż wnosząca skargę kasacyjną, nie będąca w niniejszym postępowaniu stroną, ani przedstawicielem ustawowym strony, jak również której nie można uznać za pełnomocnika skarżącego w niniejszym postępowaniu, nie ma żadnej legitymacji do złożenia skargi kasacyjnej w sprawie II SA/Bd 66/11.

Wskazać należy ponadto, iż wniesiona w niniejszej sprawie skarga kasacyjna podlegać musi odrzuceniu z powodu nie sporządzenia jej przez uprawniony podmiot, o którym mowa w art. 175 § 1 p.p.s.a. Zgodnie z wyżej wskazanym przepisem skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Przepis ten nie ma zastosowania w przypadku, jeżeli skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich (art. 175 § 2 p.p.s.a.).

Z uwagi na przestawione powyżej okoliczności, przedmiotową skargę kasacyjną jako niedopuszczalną, na podstawie art. 178 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd odrzucił

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inne