Wniosek w przedmiocie likwidacji szkoły
Tezy

1. Przepis art. 33 § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) nie daje podstaw do dopuszczenia pracowników likwidowanej szkoły jako uczestników postępowania w postępowaniu sądowym ze skargi wniesionej przez organ nadzoru w trybie art. 82c ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.).

2. W sytuacji wniesienia skargi przez organ nadzoru na podstawie art. 82c ust. 1 u.s.w., podstawą do złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sądowym nie może być przepis art. 90 ust. 1 u.s.w.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska (spr.), Sędziowie sędzia WSA Małgorzata Roleder,, sędzia NSA Anna Sobolewska-Nazarczyk, Protokolant sekretarz sądowy Katarzyna Derewońko, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 27 sierpnia 2015 r. wniosku P. C., E. B., E. R., H. N., E. F., M. J. i D. O.o przystąpienie do udziału w postępowaniu w charakterze uczestników w sprawie ze skargi Wojewody P. na uchwałę Sejmiku Województwa P. z dnia [...] lutego 2015 r. Nr [...] w przedmiocie likwidacji szkoły p o s t a n a w i a wniosek oddalić ,

Uzasadnienie strona 1/3

Wojewoda P. na podstawie art. 82c ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 596 ze zm. dalej powoływanej jako u.s.w.) wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na uchwałę Sejmiku Województwa P. z dnia [...] lutego 2015 r., nr [...] w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej nr [...] P. M. i S. w B.

W piśmie procesowym z dnia 10 czerwca 2015 r. P. C., E. B., D. O., E. R., H. N., E. F., M. J. wnieśli o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sądowym w charakterze uczestnika. W podstawie prawnej wniosku powołano przepis art. 33 § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.). Zdaniem wnioskodawców, w sprawie niniejszej poza wszelką wątpliwością pozostaje okoliczność, że kwestionowana uchwała podjęta została w toku przeprowadzonego postępowania administracyjnego. Bezspornym jest również fakt, że nie brali oni udziału w tym postępowaniu. Nadto zdaniem wnioskodawców uchwała odnosi się bezpośrednio do ich interesu prawnego, albowiem każdy z nich był zatrudniony ww. szkole bądź jako nauczyciel, bądź jako pracownik administracji. W przypadku nauczycieli uchwała skutkuje naruszeniem art. 20 ust. 3 Karty Nauczyciela a nadto art. 45 ust. 1 w zw. z art. 64 ust. 1-3 Konstytucji i art. 1 do Protokołu 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. W przypadku pozostałych pracowników interes prawny wynika z art. 32 Konstytucji. Skoro bowiem powszechnie akceptowany jest pogląd, że nauczyciele będący pracownikami likwidowanej szkoły posiadają interes prawny do udziału w postępowaniu sądowoadministracyjnym w przedmiocie zaskarżenia uchwały dotyczącej likwidacji szkoły to powołując się na zasadę równości uznać należy, że pozostali pracownicy szkoły powinni być traktowani w taki sam sposób jak nauczyciele. Brak jest bowiem przepisów prawa, które umożliwiałyby pozostawienie pozostałych pracowników w gorszej sytuacji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył co następuje.

Wniosek jest niezasadny.

Zgodnie z art. 33 § 1 p.p.s.a osoba, która brała udział w postępowaniu administracyjnym, a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony. W § 2 zd. 1 przewidziano, że udział w charakterze uczestnika może zgłosić również osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna, o której mowa w art. 25 § 4, w sprawach innych osób, jeżeli sprawa dotyczy zakresu jej statutowej działalności.

W rozpoznawanej sprawie wnioskodawcy swoje żądanie opierają na stwierdzeniu, że nie brali udziału w postępowaniu administracyjnym, którego wynik dotyczy ich interesu prawnego. A zatem podstawę prawną wniosku stanowi przepis art. 33 § 2 p.p.s.a. W świetle tej regulacji dopuszczenie danego podmiotu w charakterze uczestnika postępowania, może mieć miejsce wyłącznie w tym postępowaniu sądowym, które w wyniku złożenia skargi staje się niejako "następstwem" postępowania administracyjnego (vide: postanowienia NSA z 18 stycznia 2011 r., II OZ 1354/10, z 2 lipca 2010 r., II OZ 623/10, pub. http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Strona 1/3