Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń rodzinnych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia NSA Elżbieta Trykoszko (spr.), po rozpoznaniu w dniu 22 lutego 2019 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi E S na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B z dnia [...] czerwca 2018 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń rodzinnych p o s t a n a w i a: - odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku wyrokiem z dnia

18 października 2018 r. oddalił skargę E S na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B z dnia [...] czerwca 2018 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń rodzinnych.

W dniu [...] lutego 2019 r. skarżąca złożyła wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia podając, że zajmuje się dzieckiem dlatego też, nie mogła w terminie złożyć wniosku o sporządzenie uzasadnienia przedmiotowego orzeczenia (k. 26).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył, co następuje:

Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 87 oraz art. 86 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 11 ze zm.

- dalej również jako P.p.s.a.) uchybiony termin należy przywrócić, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki: (1) strona wystąpi z wnioskiem o przywrócenie terminu; (2) wniosek ten zostanie wniesiony w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu; (3) jednocześnie z wniesieniem wniosku zostanie dopełniona czynność, dla której określony był termin (w tym przypadku wniesienie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku); (4) we wniosku zostaną uprawdopodobnione okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu; (5) powstanie ujemnych dla strony skutków w zakresie postępowania sądowego (art. 86 § 2 P.p.s.a.). Brak winy po stronie podmiotu dokonującego lub zamierzającego dokonać określonej czynności procesowej stanowi konieczną, a jednocześnie podstawową przesłankę przywrócenia terminu. Artykuł 86 § 1 P.p.s.a. nie określa, według jakich kryteriów należy oceniać zachowanie strony. Ocena braku winy została pozostawiona uznaniu sądu. Daje to sądowi możliwość uwzględnienia wszystkich okoliczności, jakie uzna za istotne (vide. postanowienie SN z dnia 22 lipca 1999 r., sygn. I PKN 273/99, OSNAP 2000, nr 20, poz. 757). Dodatkowo podkreślić należy, że przepis art. 87 § 2 P.p.s.a. nie zobowiązuje do "udowodnienia" przez stronę podnoszonych okoliczności, ale do ich "uprawdopodobnienia". Do okoliczności faktycznych uzasadniających brak winy w uchybieniu terminu zalicza się np. przerwy w komunikacji, nagłą chorobę, która nie pozwoliła na wyręczenie się inną osobą, powódź, pożar. Kryterium braku winy wiąże się z obowiązkiem strony do szczególnej staranności przy dokonywaniu czynności procesowej.

Uchybienie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w przedmiotowej sprawie jest bezsporne, wobec czego zasadnym było złożenie wniosku o jego przywrócenie. Analizując złożony wniosek w kontekście opisanych powyżej przesłanek należy przyjąć, że skarżąca spełniła wymogi formalne konieczne do uwzględnienia wniosku, nie uprawdopodobniła jednak okoliczności, że niedochowanie terminu do złożenia wniosku było przez nią niezawinione.

Wnioskodawczyni wskazała jako przyczynę uchybienia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia okoliczność zajmowania się dzieckiem. W tym miejscu podkreślenia wymaga, że skoro przywrócenie terminu może mieć miejsce tylko wtedy, gdy uchybienie terminu nastąpiło wskutek przeszkody, której strona nie mogła usunąć, nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku, to w stanie faktycznym niniejszej sprawy z całą pewnością z takim przypadkiem nie mamy do czynienia. Sam fakt sprawowania opieki nad dzieckiem nie wykluczał bowiem możliwości złożenia przez skarżącą przedmiotowego wniosku, nie podano przy tym żadnych innych okoliczności, które mogłyby wpłynąć na pozytywne rozpatrzenie złożonego wniosku.

W ocenie Sądu, w realiach niniejszej sprawy, przesłanka braku winy strony nie została uprawdopodobniona.

Mając powyższe na uwadze, na mocy art. 86 § 1 P.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze