Orzeczenia NSA

Mając na uwadze, iż przedmiotem zażalenia w sprawie niniejszej była czynność niezaskarżalna tj. zarządzenie wzywające skarżących do uzupełnienia braków formalnych skargi w postaci nadesłania stosownej ilości jej odpisów oraz do podpisania skargi, zażalenie to podlegało odrzuceniu jako niedopuszczalne na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 par. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

II SA/Bk 636/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-11-06

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia NSA Danuta Tryniszewska - Bytys (spr.), po rozpoznaniu w dniu 06 listopada 2008 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym zażalenia L. S. i W. S. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w przedmiocie wezwania do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi L. S. i W. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] sierpnia 2008 r. znak [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa p o s t a n a w i a odrzucić zażalenie

Inne orzeczenia o symbolu:
6293 Przejęcie gospodarstw rolnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze


Uzasadnienie

W dniu 25 września 2008 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. przekazało do tutejszego sądu trzy skargi L. S. i W. S. na trzy rozstrzygnięcia tego organu: decyzję z dnia [...] sierpnia 2008 r. znak [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Gminy w N. z dnia [...] sierpnia 1975 r. - skarga zarejestrowana pod sygn. II SA/Bk 636/08, postanowienie z dnia [...] stycznia 2007 r. znak [...] w przedmiocie zawieszenia z urzędu postępowania o stwierdzenia nieważności w/w decyzji z 1975 r. - skarga zarejestrowana pod sygn. II SA/Bk 637/08 i postanowienie z dnia [...] sierpnia 2008 r. znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia z dnia [...] stycznia 2007 r. o zawieszeniu postępowania administracyjnego - skarga zarejestrowana pod sygn. II SA/Bk 638/08.

Oryginał pisma skarżących zatytułowanego "Skarga" i noszącego datę 25 sierpnia 2008 r. (zawierającego przedmiotowe skargi) pozostawiono w aktach niniejszej sprawy, zaś jego dwie kserokopie (sporządzone przez SKO i nadesłane wraz z oryginałem skargi i odrębnymi odpowiedziami na trzy skargi) - stanowiące odrębne skargi - włączono do akt pozostałych dwóch spraw.

W sprawie niniejszej, dotyczącej decyzji z dnia [...] sierpnia 2008 r. stwierdzającej nieważność decyzji Naczelnika Gminy w N. z 1975 r. - zarządzeniem z dnia 25 września 2008 r. Przewodniczący Wydziału wezwał L. S. i W. S. do uiszczenia wpisu w kwocie 200 zł oraz do usunięcia braków formalnych skargi poprzez jej podpisanie przez W. S. oraz nadesłanie 15 odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwania zostały doręczone obojgu skarżącym w dniu 06 października 2008 r. (k. 25, 26 zwrotne potwierdzenia odbioru). Termin na uzupełnienie powyższego braku upływał w poniedziałek 13 października 2008 r.

W dniu 16 października 2008 r. własnoręczny podpis pod skargą złożył W. S.

W dacie 10 października 2008 r. do tutejszego sądu wpłynęło pismo zatytułowane "Zażalenie", w którym skarżący wskazali, iż dotyczy ono wszystkich trzech spraw o sygn. akt II SA/Bk 636/08, 637/08 i 638/08 oraz podnieśli, iż nie zgadzają się, aby ich skarga na trzy rozstrzygnięcia SKO (dwa z dnia [...] sierpnia 2008 r. i jedno z [...] stycznia 2007 r.), wniesiona w jednym piśmie procesowym, była rozpoznawana w trzech oddzielnych sprawach, albowiem wiąże się to z niepotrzebnymi kosztami, w tym koniecznością ponoszenia odrębnych wpisów do każdej ze spraw, wnoszenia znacznej ilości pism i komplikuje ich sytuację.

Oryginał zażalenia pozostawiono w aktach sprawy niniejszej, w której jest obecnie przedmiotem rozpoznania, zaś po jednej jego kserokopii włączono do akt sprawy sygn. akt II SA/Bk 637/08 i II SA/Bk 638/08.

Zarządzeniem z dnia 16 października 2008 r. wezwano skarżących do sprecyzowania przedmiotu zażalenia poprzez podanie, czy jego przedmiotem jest czynność rozłączenia skarg, czy zarządzenie o wysokości wpisów od poszczególnych skarg, czy też wezwanie do usunięcia braków formalnych poprzez złożenie odpisów skarg. Pouczono, iż zażalenie służy jedynie na zarządzenie w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego. Poinformowano również, iż instytucję rozłączenia skarg stosuje się, gdy w jednym piśmie procesowym zawarte są skargi na kilka wyszczególnionych aktów administracyjnych.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie skarżący sprecyzowali, iż przedmiotem zażalenia jest " między innymi podwyższenie wpisu z powodu podzielenia skargi na trzy części". Wskazali, iż nie zgadzają się z rozdzieleniem spraw, które powoduje wzrost kosztów postępowania - konieczność ponoszenia odrębnych wpisów, jak również zakwestionowali zasadność wzywania ich do przedstawiania odpisów pism w zwielokrotnionej ilości egzemplarzy, oddzielnie do każdej sprawy. Podnieśli, iż "to SKO w B. wydzieliło sprawy proceduralne z całości, chociaż są one integralną jej częścią, niepotrzebnie komplikując i wypaczając sprawę".

Powyższa odpowiedź również została złożona w jednym piśmie procesowym wskazującym wszystkie trzy sygnatury spraw toczących się z udziałem L. i W. S. Podobnie jak i przy okazji zażalenia - wykonano dwie kserokopie pisma dołączając po jednej do spraw sygn. akt II SA/Bk 637/08 i 638/08, a oryginał pozostawiając w aktach sprawy niniejszej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W przedmiotowej sprawie z treści "Zażalenia" z dnia 10 października 2008 r., jak również z treści pisma precyzującego z dnia 23 października 2008 r. wynika, iż skarżący kwestionują wezwanie do uiszczenia wpisu, jak i nie zgadzają się ogólnie z czynnościami polegającymi na wzywaniu ich do uzupełniania braków formalnych trzech skarg, które rozpoznawane są w trzech odrębnych postępowaniach prowadzonych na skutek wydzielenia z jednego pisma zatytułowanego "Skarga" trzech takich środków zaskarżenia na trzy odrębne decyzje.

Stosownie do treści art. 194 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) powoływanej dalej jako p.p.s.a., zażalenie do NSA przysługuje na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie, a ponadto na postanowienia, których przedmiotem jest czynność opisana w punktach od 1 do 10 tego przepisu. Ustawa p.p.s.a. nie przewiduje ani w art. 194 pkt 1-10, ani w innych swoich przepisach możliwości wniesienia zażalenia na zarządzenie o wezwaniu do uzupełnienia jakichkolwiek braków formalnych skargi np. do jej podpisania lub załączenia jej odpisów. Złożony na taką czynność sądu środek zaskarżenia, jako nieprzewidziany w ustawie, jest zatem niedopuszczalny.

Zgodnie z przepisem art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a., wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również takie, których braków strona nie uzupełniła w terminie. Mając zatem na uwadze, iż przedmiotem zażalenia wniesionego w sprawie niniejszej była czynność niezaskarżalna tj. zarządzenie wzywające do uzupełnienia braków formalnych skargi w postaci nadesłania stosownej ilości jej odpisów oraz do podpisania skargi, zażalenie to podlegało odrzuceniu jako niedopuszczalne na podstawie wskazanych wyżej przepisów p.p.s.a.

W odniesieniu do zawartego w piśmie z dnia 06 października 2008 r. zażalenia na zarządzenie przewodniczącego w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego wskazać należy, iż właściwym do jego rozpoznania jest Naczelny Sąd Administracyjny, w związku z tym zostanie ono - pod doręczeniu jego odpisów wszystkim stronom postępowania zgodnie z art. 195 § 1 p.p.s.a. - przesłane do sądu II instancji.

Również wskazać trzeba, iż z pieczątek Biura Podawczego tutejszego sądu znajdujących się na odpowiedziach na skargi wniesionych w sprawie niniejszej (k. 17) i w sprawach sygn. akt II SA/Bk 637/08, II SA/Bk 638/08 wynika, iż SKO przesłało do sądu trzy skargi (oryginalną i dwie kserokopie) wraz z trzema odpowiedziami na te skargi do trzech spraw, a zatem to ten organ dokonał wydzielenia trzech skarg z jednego pisma z dnia 25 sierpnia 2008 r. zatytułowanego "Skarga". Dostrzegli to również skarżący w odpowiedzi z dnia 23 października 2008 r. W związku z powyższym kwestionowanie w zażaleniu faktu rozłącznego prowadzenia postępowań zainicjowanych pismem z dnia 25 sierpnia 2008 r. zatytułowanym "Skarga", co do odrębnych rozstrzygnięć administracyjnych, nie może odnieść skutku, albowiem do sądu administracyjnego wpłynęły faktycznie trzy skargi inicjujące trzy odrębne postępowania sądowoadministracyjne.

Marginalnie wskazać trzeba, iż nawet, gdyby decyzja o rozdzieleniu do odrębnego rozpoznania skarg wniesionych w jednym piśmie procesowym została dokonana przez sąd, co następuje w formie odpowiedniego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału - zażalenie na tę czynność byłoby niedopuszczalne. Przepis art. 194 p.p.s.a., ani inne przepisy tej ustawy nie przewidują bowiem zaskarżenia zarządzenia o rozdzieleniu spraw do odrębnego rozpoznania.

Wskazać też trzeba, iż niniejsze postanowienie rozstrzyga jedynie kwestię wpadkową - dopuszczalności zażalenia, nie rozstrzyga zatem o skardze i nie kończy postępowania w sprawie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6293 Przejęcie gospodarstw rolnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze

Szukaj inne orzeczenia NSA: