Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w przedmiocie wezwania do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa
Tezy

Mając na uwadze, iż przedmiotem zażalenia w sprawie niniejszej była czynność niezaskarżalna tj. zarządzenie wzywające skarżących do uzupełnienia braków formalnych skargi w postaci nadesłania stosownej ilości jej odpisów oraz do podpisania skargi, zażalenie to podlegało odrzuceniu jako niedopuszczalne na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 par. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia NSA Danuta Tryniszewska - Bytys (spr.), po rozpoznaniu w dniu 06 listopada 2008 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym zażalenia L. S. i W. S. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w przedmiocie wezwania do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi L. S. i W. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] sierpnia 2008 r. znak [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa p o s t a n a w i a odrzucić zażalenie

Inne orzeczenia o symbolu:
6293 Przejęcie gospodarstw rolnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/3

W dniu 25 września 2008 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. przekazało do tutejszego sądu trzy skargi L. S. i W. S. na trzy rozstrzygnięcia tego organu: decyzję z dnia [...] sierpnia 2008 r. znak [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Gminy w N. z dnia [...] sierpnia 1975 r. - skarga zarejestrowana pod sygn. II SA/Bk 636/08, postanowienie z dnia [...] stycznia 2007 r. znak [...] w przedmiocie zawieszenia z urzędu postępowania o stwierdzenia nieważności w/w decyzji z 1975 r. - skarga zarejestrowana pod sygn. II SA/Bk 637/08 i postanowienie z dnia [...] sierpnia 2008 r. znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia z dnia [...] stycznia 2007 r. o zawieszeniu postępowania administracyjnego - skarga zarejestrowana pod sygn. II SA/Bk 638/08.

Oryginał pisma skarżących zatytułowanego "Skarga" i noszącego datę 25 sierpnia 2008 r. (zawierającego przedmiotowe skargi) pozostawiono w aktach niniejszej sprawy, zaś jego dwie kserokopie (sporządzone przez SKO i nadesłane wraz z oryginałem skargi i odrębnymi odpowiedziami na trzy skargi) - stanowiące odrębne skargi - włączono do akt pozostałych dwóch spraw.

W sprawie niniejszej, dotyczącej decyzji z dnia [...] sierpnia 2008 r. stwierdzającej nieważność decyzji Naczelnika Gminy w N. z 1975 r. - zarządzeniem z dnia 25 września 2008 r. Przewodniczący Wydziału wezwał L. S. i W. S. do uiszczenia wpisu w kwocie 200 zł oraz do usunięcia braków formalnych skargi poprzez jej podpisanie przez W. S. oraz nadesłanie 15 odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwania zostały doręczone obojgu skarżącym w dniu 06 października 2008 r. (k. 25, 26 zwrotne potwierdzenia odbioru). Termin na uzupełnienie powyższego braku upływał w poniedziałek 13 października 2008 r.

W dniu 16 października 2008 r. własnoręczny podpis pod skargą złożył W. S.

W dacie 10 października 2008 r. do tutejszego sądu wpłynęło pismo zatytułowane "Zażalenie", w którym skarżący wskazali, iż dotyczy ono wszystkich trzech spraw o sygn. akt II SA/Bk 636/08, 637/08 i 638/08 oraz podnieśli, iż nie zgadzają się, aby ich skarga na trzy rozstrzygnięcia SKO (dwa z dnia [...] sierpnia 2008 r. i jedno z [...] stycznia 2007 r.), wniesiona w jednym piśmie procesowym, była rozpoznawana w trzech oddzielnych sprawach, albowiem wiąże się to z niepotrzebnymi kosztami, w tym koniecznością ponoszenia odrębnych wpisów do każdej ze spraw, wnoszenia znacznej ilości pism i komplikuje ich sytuację.

Oryginał zażalenia pozostawiono w aktach sprawy niniejszej, w której jest obecnie przedmiotem rozpoznania, zaś po jednej jego kserokopii włączono do akt sprawy sygn. akt II SA/Bk 637/08 i II SA/Bk 638/08.

Zarządzeniem z dnia 16 października 2008 r. wezwano skarżących do sprecyzowania przedmiotu zażalenia poprzez podanie, czy jego przedmiotem jest czynność rozłączenia skarg, czy zarządzenie o wysokości wpisów od poszczególnych skarg, czy też wezwanie do usunięcia braków formalnych poprzez złożenie odpisów skarg. Pouczono, iż zażalenie służy jedynie na zarządzenie w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego. Poinformowano również, iż instytucję rozłączenia skarg stosuje się, gdy w jednym piśmie procesowym zawarte są skargi na kilka wyszczególnionych aktów administracyjnych.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6293 Przejęcie gospodarstw rolnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze