Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący Asesor WSA Małgorzata Roleder po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. P. - S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] listopada 2007 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego p o s t a n a w i a: I. oddalić wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku, II. odmówić sporządzenia uzasadnienia.

Inne orzeczenia o symbolu:
6321 Zasiłki stałe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Uzasadnienie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/3

Wyrokiem z dnia [...] lutego 2008 r. wydanym w sprawie sygn. akt [...], Wojewódzki Sąd Administracyjny w B. oddalił skargę B. P. - S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] listopada 2007 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku stałego.

Pismem z dnia [...] marca 2008 r. B. P. - S. wniosła o sporządzenie uzasadnienia wyroku i o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia (k. 20). W uzasadnieniu wskazała, iż w związku ze swoją niepełnosprawnością oraz problemami z poruszaniem się nie mogła przybyć na rozprawę. Ponadto nie posiadając żadnego źródła dochodu nie była w stanie posiąść funduszy, aby uczestniczyć w tak dalekim wyjeździe od miejsca zamieszkania. Jednostka chorobowa, jaką posiada powoduje notoryczne i przewlekłe zapominanie o podstawowych sprawach z życia wziętych, dlatego też spowodowało to, że nie była w stanie zachować terminowości. Nadto ciągły zły stan zdrowia, przewlekłe bóle, nasilające się zazwyczaj nocą, powodują nagminny brak snu porą nocną, co też powoduje powyższy stan rzeczy. Nadto skarżąca podniosła, iż możliwość zadzwonienia do Sądu w B. otrzymała dopiero w dniu [...] lutego 2008 r. i dopiero wówczas została poinformowana o należnej procedurze.

W dniu [...] kwietnia 2008 r. skarżąca nadesłała orzeczenie P. Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w S. z dnia [...] września 2007 r. o zaliczeniu do stopnia niepełnosprawności - umiarkowanego oraz kartę informacyjną o pobycie w szpitalu od dnia [...] marca 2008 r. do [...] marca 2008 r. (k. 31).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w B. zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 141 § 2 ustawy z 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - zwanej dalej p.p.s.a., w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku.

W realiach niniejszej sprawy, ostatnim dniem, w którym B. P. - S. mogła skutecznie domagać się sporządzenia uzasadnienia wyroku z dnia [...] lutego 2008 r. był dzień [...] lutego 2008 r. Zgłoszony w tej mierze wniosek dopiero w dniu [...] marca 2008 r., jest spóźniony i jako taki nie może być uwzględniony.

W ocenie Sądu bezzasadne jest żądanie skarżącej przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia.

Godzi się podkreślić, iż w aspekcie art. 86 i 87 p.p.s.a., warunkiem przywrócenia uchybionego terminu do dokonania określonej czynności jest spełnienie się łącznie trzech przesłanek, a mianowicie: wniesienia przez stronę wniosku o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od ustania przeszkody, która uniemożliwiła jej dochowania terminu, dokonanie jednocześnie czynności, której w zakreślonym terminie nie dokonano, oraz uprawdopodobnienie, iż uchybienie terminu nastąpiło bez winy strony.

Strona nie jest obowiązana w postępowaniu o przywrócenie terminu do udowodnienia braku swej winy, lecz wystarczy uprawdopodobnienie powyższej okoliczności.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6321 Zasiłki stałe
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Uzasadnienie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze