Wniosek w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska (spr.) po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku B. G. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi B. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] czerwca 2015 r. nr [...] w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego p o s t a n a w i a przywrócić termin do wniesienia skargi

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/3

1. Decyzją z dnia [...] czerwca 2015 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S. utrzymało w mocy decyzję z dnia [...] maja 2015 r. wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta S. przez Kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w S. - uchylającą decyzję przyznającą B. G. zasiłek pielęgnacyjny.

2. Skargę na decyzję SKO w S. złożyła B. G. W jej uzasadnieniu wskazała, że o treści decyzji dowiedziała się w dniu 10 sierpnia 2015 r., "a więc jak podano w SKO w S. w ostatnim dniu terminu". Wyjaśniła, że jest osobą obłożnie chorą - nie wychodzi i nie wyjeżdża z domu. Wskazała, że ani córki, które się nią na zmianę opiekują, ani zatrudniona do opieki nad skarżącą opiekunka - nie mówiły o tym, że odebrały jakąś decyzję z SKO w S. Zaznaczyła, że nie przychodził też do niej listonosz z tą decyzją, ani nie było awiza. Dopiero po otrzymaniu pisma o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia nienależnie pobranego zasiłku skarżąca nabrała podejrzeń, że mogła już zapaść jakaś decyzja w SKO, o której z niewiadomych jej przyczyn nie wie. Jej rodzina wówczas niezwłocznie udała się do SKO i uzyskała odpis decyzji z dnia [...] czerwca 2015 r.

3. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku postanowieniem z dnia [...] września 2015 r. o sygn. akt [...] odrzucił skargę. W uzasadnieniu wskazał, że skarga uchybiła terminowi określonemu w art. 53 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Jak wskazał Sąd, w rozpoznawanym przypadku orzeczenie organu odwoławczego doręczono skarżącej w dniu 8 lipca 2015 r. (przesyłka była dwukrotnie awizowana, termin ostatniego awizo upływał w dniu 8 lipca 2015 r. i tenże dzień należy przyjąć za datę doręczenia odpisu decyzji Kolegium). Termin do wniesienia skargi upływał zatem najpóźniej w piątek 7 sierpnia 2015 r. Natomiast skarga została nadana w urzędzie pocztowym w dniu 10 sierpnia 2015 r.

4. Po rozpoznaniu zażalenia NSA postanowieniem z dnia [...] grudnia 2015 r. wydanym w sprawie [...] uchylił kwestionowane rozstrzygnięcie, uznając je za przedwczesne. W ocenie NSA nie budzi wątpliwości, że skarżąca uchybiła terminowi do wniesienia skargi, niemniej jednak okoliczności faktyczne sprawy nakazują odczytywać informacje zawarte w skardze w części odnoszącej się do terminu jej wniesienia i powzięcia wiedzy o treści decyzji jako mogące stanowić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Skarżąca jest bowiem osobą 95-letnią, schorowaną i w znacznym stopniu niesamodzielną, uzależnioną od pomocy osób trzecich. Nie posiada wykształcenia prawniczego. W związku z powyższym w ponownie prowadzonym postępowaniu nakazano ustalić czy w istocie skarżąca wnosząc skargę, zwróciła się także o przywrócenie terminu do jej wniesienia.

5. Rozpoznając sprawę ponownie, wezwano pełnomocnika skarżącej (jej córkę) o wyjaśnienie, czy zawarte w skardze w części "uzasadnienie" sformułowania odnoszące się do terminu wniesienia skargi i powzięcia wiedzy o treści decyzji stanowią wniosek o przywrócenie terminu do jej wniesienia.

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze