Wniosek w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska (spr.), po rozpoznaniu w dniu 23 stycznia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku D. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi D. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] września 2017 r. nr [...] w przedmiocie świadczeń z funduszu alimentacyjnego p o s t a n a w i a przywrócić termin do wniesienia skargi

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie strona 1/2

Skarżący w dniu 6 listopada 2015 r. osobiście w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. złożył skargę na decyzję tego organu z dnia [...] września 2017 r. utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta B. z dnia [...] lipca 2017 r. nr [...] w sprawie umorzenia należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Postanowieniem z dnia [...] grudnia 2017 r. skarga został odrzucona jako wniesiona po terminie. Wskazano, że termin do złożenia skargi upływał w dniu 30 października 2017 r. Postanowienie to doręczono skarżącemu w dniu 4 stycznia 2018 r.

W piśmie procesowym z dnia 10 stycznia 2018 r. skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. W uzasadnieniu wniosku podał, że o uchybieniu terminu dowiedział z doręczonego odpisu postanowienia o odrzuceniu skargi. Wskazał, że od dwóch lat jest osoba bezdomną mieszkającą w schronisku. Na przełomie września i października 2017 r. otrzymał wiele poleconych przesyłek pocztowych. Pod koniec września odebrał na poczcie korespondencję z SKO, która zaginęła w schronisku. Skarżący decyzję odnalazł pod koniec października ale bez koperty. Był przekonany, że decyzję z SKO odebrał pod koniec października 2017 r. i w konsekwencji wnosząc skargę w dniu 6 listopada 2017 r. był przekonany, że robi to w terminie. Skarżący podkreślił, że cierpi na depresję i nie jest w stanie podejmować odpowiednich działań służących ochronie swoich praw. Ma również dolegliwości somatyczne wynikające z choroby kręgosłupa oraz polineuropatii kończyn górnych i dolnych. W konkluzji skarżący stwierdził, że niedochowanie terminu było przez niego niezawinione, albowiem nie miał wpływu na zaginięcie korespondencji i odnalezienie jej w stanie nie kompletnym. Z kolei stan jego zdrowia nie pozwolił mu na samodzielne ustalenie w SKO daty odbioru decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył co następuje.

Wniosek podlega uwzględnieniu.

Stosownie do treści art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, dalej cytowanej: P.p.s.a. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Z treści art. 87 P.p.s.a. wynika natomiast, że warunkiem przywrócenia uchybionego terminu do dokonania określonej czynności jest spełnienie łącznie następujących przesłanek: wniesienia przez stronę wniosku o przywrócenie terminu w ciągu siedmiu dni od ustania przeszkody, która uniemożliwiła jej dochowania terminu (§ 1), dokonanie jednocześnie czynności, której w zakreślonym terminie nie dokonano (§ 4) oraz uprawdopodobnienie, że uchybienie terminu nastąpiło bez winy strony (§ 2).

Rozpoznając wniosek skarżącego o przywrócenie terminu sąd w pierwszej kolejności stwierdza, że spełnił on warunek formalny o którym mowa w art. 87 § 1 P.p.s.a. W okolicznościach sprawy niniejszej przyjąć należy, że przyczyna uchybienia terminu ustała w dniu doręczenia postanowienia o odrzuceniu skargi, tj. w dniu 4 stycznia 2018 r. Wniosek o przywrócenie terminu został złożony w dniu 10 stycznia 2018 r. a zatem w ciągu siedmiu dni od ustania przeszkody.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia z hasłem:
Przywrócenie terminu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze