Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jacek Hyla po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. H. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 20 sierpnia 2003 r., nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej postanawia odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Zgodnie z przepisem art. 97 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (D. U. 02.153.1271 z późn. zmianami) sprawy, w których skargi zostały wniesione do Naczelnego Sądu Administracyjnego przed dniem 1 stycznia 2004 r. i postępowanie nie zostało zakończone, podlegają rozpoznaniu przez właściwe wojewódzkie sądy administracyjne na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (D. U. 153 poz. 1270), zaś co do wpisu i innych kosztów sądowych stosuje się dotychczasowe przepisy.

Skarżący został wezwany do uiszczenia w terminie 7 dni wpisu należnego od skargi w kwocie 10 zł z pouczeniem, że nieziszczenie go w terminie spowoduje odrzucenie skargi. Wezwanie doręczono skarżącemu w dniu 23 grudnia 2003 r. Wpis sądowy nie został uiszczony.

W tym stanie sprawy należało skargę odrzucić na podstawie art. 97 § 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz art. 16 u. 1 i 3 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (D. U. 24 poz. 110 z późn. zmianami) w związku z art. 36 u. 3 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (D. U. 74 poz. 368 z późn. zmianami).

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze