Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie przyznania uprawnień kombatanckich
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Górska po rozpoznaniu w dniu 17 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P. W. na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 15 maja 2013 r., nr [...] w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie przyznania uprawnień kombatanckich postanawia oddalić wniosek skarżącego P. W. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi.

Uzasadnienie

P. W. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na decyzję Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 15 maja 2013 r. w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie przyznania uprawnień kombatanckich.

W związku z powyższym, zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia 25 lipca 2013 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 200 zł w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłkę zawierającą powyższe wezwanie skarżący odebrał w dniu 30 lipca 2013 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru karta 17). Termin siedmiodniowy do uiszczenia wpisu sądowego upłynął zatem dla skarżącego w dniu 6 sierpnia 2013 r. W terminie tym skarżący nie uiścił jednakże należnej opłaty. Z tego też powodu postanowieniem z dnia 6 września 2013 r. Sąd odrzucił skargę.

W dniu 10 września 2013 r. skarżący wniósł o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi wskazując, że wielokrotnie przebywał poza granicami kraju, ponieważ zmarła jego siostra. Nadto w piśmie z dnia 30 września 2013 r. skarżący wyjaśnił, że pismo zawierające wezwanie do uiszczenia wpisu odebrała podczas jego nieobecności żona i zapomniała mu powiedzieć o przesyłce. Skarżący dowiedział się o wezwaniu dopiero po upływie terminu i od razu uiścił wpis oraz wniósł o przywrócenie terminu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 270) stanowi, że jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Zgodnie zaś z art. 87 tej ustawy pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu (§ 1). W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (§ 2).

Z powołanej regulacji wynika, że przywrócenie uchybionego terminu w postępowaniu sądowoadministracyjnym możliwe jest, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki:

1) strona wystąpi z wnioskiem o przywrócenie terminu,

2) wniosek ten zostanie wniesiony w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu,

3) jednocześnie z wniesieniem wniosku zostanie dopełniona czynność, dla której określony był termin,

4) we wniosku zostaną uprawdopodobnione okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu.

W niniejszej sprawie skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi, do czego zobowiązany został na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II z dnia 25 lipca 2013 r.

Sąd uznał, że skarżący nie wskazał okoliczności potwierdzających brak jego winy w uchybieniu terminu do uiszczenia wpisu sądowego.

Brak winy po stronie podmiotu dokonującego lub zamierzającego dokonać określonej czynności sądowej stanowi konieczną i jednocześnie podstawową przesłankę przywrócenia terminu. O braku winy w niedopełnieniu obowiązku można mówić tylko w przypadku stwierdzenia, że dopełnienie obowiązku stało się niemożliwe z powodu przeszkody nie do przezwyciężenia, czyli gdy strona nie mogła przeszkody usunąć, nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 września 2010 r., sygn. akt I OZ 655/10, LexPolonica nr 2387928). Do okoliczności faktycznych uzasadniających brak winy w uchybieniu terminu przez zainteresowanego zalicza się np. przerwy w komunikacji, nagłą chorobę, która nie pozwoliła na wyręczenie się inną osobą, powódź, pożar (por. B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004, str. 329). Przywrócenie terminu nie jest natomiast dopuszczalne, gdy strona dopuściła się choćby lekkiego niedbalstwa. Sąd badając wystąpienie braku winy w uchybieniu terminu powinien jednak dokonać oceny z wykorzystaniem wszystkich okoliczności sprawy, w sposób uwzględniający obiektywny miernik staranności, jakiej można wymagać od strony dbającej należycie o swoje interesy (por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 sierpnia 1999 r., sygn. akt I SA/Gd 745/98, Lex nr 42023).

Skarżący w złożonym wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego wskazał, że uchybił terminowi z powodu nieobecności w kraju i nieprzekazania mu przesyłki, która została odebrana przez żonę. Wskazać jednakże należy, że wezwanie do uiszczenia wpisu nie zostało odebrane przez żonę skarżącego. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru znajdującego się na karcie 17 akt niniejszej sprawy wynika bowiem, że przesyłkę zawierającą powyższe wezwanie odebrał w dniu 30 lipca 2013 r. skarżący P. W. osobiście. Tym samym przywołane przez skarżącego okoliczności nie mogą uznane za uprawdopodobnione, co powoduje, że nie mogą świadczyć o braku winy skarżącego w uchybieniu terminowi do uiszczenia wpisu sądowego od skargi.

Z uwagi na powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na podstawie art. 86 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1