Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wznowienia postępowania
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący sędzia NSA: Andrzej Przybielski po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. M. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 12 lutego 2004 r. nr sygn. akt [...] w przedmiocie wznowienia postępowania postanawia: odrzucić skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Uzasadnienie

Samorządowe Kolegium Odwoławcze postanowieniem z dnia 12 lutego 2004 r. na podstawie art. 149 § 1 w związku z art. 147 i 145 § 1 pkt 4 k.p.a. wznowiło postępowanie administracyjne w sprawie zakończonej ostateczną decyzją tego samego organu z dnia 3 września 2003 r. sygn. akt [...]. W uzasadnieniu tego postanowienia wydanego na wniosek S. M. organ administracji zawarł pouczenie, że jest ono ostateczne w administracyjnym toku instancji.

W dniu 19 lutego 2004 r. S. M. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na to postanowienie zarzucając, że wydane ono zostało z naruszeniem przepisów postępowania administracyjnego, prawa materialnego oraz Konstytucji RP.

W odpowiedzi na skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło o jej odrzucenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270)/określane dalej jako ustawa o p.s.a/ sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej, która obejmuje orzekanie, między innymi w sprawach skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty (art. 3 § 2 pkt 2).

Przedmiotem skargi do sądu jest oparte na art. 149 § 1 k.p.a. postanowienie o wznowieniu postępowania, które stanowi podstawę do przeprowadzenia przez właściwy organ postępowania co do przyczyn wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy (art. 149 § 2 k.p.a.).

Postanowienie to jest tylko aktem procesowym nie rozstrzygającym sprawy wznowienia postępowania, nie kończy ono tego postępowania a jedynie umożliwia prowadzenie przez właściwy organ postępowania, którego przedmiotem będzie ustalenie istnienia przyczyn wznowieniowych oraz ewentualne rozstrzygnięcie o istocie sprawy. Na postanowienie organu administracji oparte na art. 149 § 1 k.p.a. nie przysługuje zażalenie (por. art. 141 § 1 k.p.a.). Skoro zatem zaskarżone w niniejszej sprawie postanowienie nie kończy postępowania, nie rozstrzyga sprawy co do jej istoty a ponadto nie przysługuje na nie zażalenie to wniesienie skargi do sądu jest niedopuszczalne (art. 58 § 1 pkt 6 ustawy o p. s. a.).

Z tych też przyczyn Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 w zw. z § 3 ustawy o p. s. a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze