Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzania ścieków
Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Diana Trzcińska po rozpoznaniu w dniu 4 kwietnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Z. S. o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na uchwałę Rady Gminy z dnia 30 listopada 2009 r., Nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzania ścieków postanawia: odmówić Z. S. przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym przez zwolnienie z kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie

Wnioskiem złożonym w dniu 30 stycznia 2012 r. (data wpływu do sądu) na urzędowym formularzu PPF Z. S. zwrócił się o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata. Wskazał w uzasadnieniu, że prowadzi gospodarstwo domowe z żoną. Małżonkowie utrzymują się emerytury żony wnioskodawcy w kwocie 1285,22 zł netto miesięcznie. Wnioskodawca nie osiąga dochodów. Wraz z żoną jest właścicielem domu o powierzchni 61,4 m2 oraz nieruchomości gruntowej o powierzchni 216 m2. Posiada także oszczędności w kwocie 2 650 zł. Poza powyższymi składnikami, innego majątku ani oszczędności - nie posiada.

W związku z powziętymi wątpliwościami co do możliwości płatniczych wnioskodawcy oraz jego stanu majątkowego referendarz, pismem z dnia 9 marca 2012 r. (doręczonym w dniu 14 marca 2012 r.), zobowiązał go do przedłożenia szeregu dokumentów źródłowych i oświadczeń, w tym m. in. wyciągów z kont bankowych małżonków, ostatniego odcinka emerytury żony wnioskodawcy lub innego dokumentu, z którego wynika jej aktualna wysokość, dokumentów obrazujących wysokość ponoszonych przez wnioskodawcę miesięcznych wydatków związanych z kosztami utrzymania (opłata za czynsz, wodę, energię elektryczną, gaz, ogrzewanie, wywóz nieczystości itp.) oraz oświadczenia w przedmiocie zarejestrowanych przez wnioskodawcę lub jego żonę pojazdów mechanicznych (podania marki, modelu, roku produkcji i aktualnej wartości rynkowej).

Wnioskodawca w wyznaczonym terminie (tj. do dnia 28 marca 2012 r.) wymaganych dokumentów nie przedłożył. Nie złożył także oświadczenia we wskazanym zakresie. Natomiast, uiścił wpis od skargi kasacyjnej.

Zgodnie z brzmieniem art. 245 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., powoływaną dalej jako P.p.s.a.), prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Stosownie do art. 245 § 2 P.p.s.a., prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Zgodnie zaś z treścią art. 246 § 3 ustawy - ustanowienie dla strony adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego wymaga nadto złożenia przez wnioskodawcę osobistego tymże pełnomocnikiem. W myśl art. 246 § 1 pkt 1 powołanej ustawy przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

W przedmiotowej sprawie referendarz sądowy, nie mając wystarczających danych w złożonym wniosku, wezwał wnioskodawcę w trybie art. 255 P.p.s.a. do przesłania dokumentów oraz podania informacji, odnoszących się do jego sytuacji majątkowej i zarobkowej, mając przy tym na uwadze uregulowania zawarte w § 4 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz. U. Nr 227, poz. 2245). Wnioskodawca z tego obowiązku się nie wywiązał, uchylając się od przedstawienia wszystkich i pełnych danych, charakteryzujących jej sytuację dochodową, rodzinną i majątkową. W tej sytuacji referendarz uznał, że nie wykazał on podnoszonych we wniosku oraz w toku postępowania okoliczności, dotyczących jego sytuacji zarobkowej i majątkowej, wskazujących, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i żony. W konsekwencji stanowiło to przeszkodę do przyznania prawa pomocy w żądanym zakresie.

Z tych względów na podstawie przepisu art. 246 § 1 pkt 1 P.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1